• Inkluzívny tím

     • Náš Školský podporný tím (ďalej ŠPT) je tvorený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí vzájomne spolupracujú na vytvorení inkuzívneho vzdelávania.

       

      Inklúzia vo vzdelávaní v seba zahŕňa:

      • aplikovanie inkluzívnych hodnôt v praxi (napr. hodnota spravodlivosti, rovnocennosti, rešpektovanie rozmanitosti),
      • vnímanie prínosov vyplývajúcich z toho, že medzi deťmi a medzi dospelými existujú prirodzené rozdiely,
      • obmedzenie vylúčenia, diskriminácie a bariér vzdelávania a participácie,
      • hľadanie ponaučení v procese odstraňovania prekážok, ktorým čelia niektoré deti,
      • pomoc pri budovaní vzájomnej spolupatričnosti,
      • dôraz na rozvoj školských komunít, hodnôt školy, ako aj výsledkov školy,
      • uvedomenie si, že inklúzia vo vzdelávaní je súčasťou inkluzívnej spoločnosti (Zdroj: Both, T., Ainscow, M. Index inklúzie, 2016).

       Prečo je inkluzívne vzdelávanie dôležité?

      „Pokiaľ budete súdiť rybu podľa jej schopnosti vyšplhať na strom, tak bude celý život veriť, že je hlúpa.“ Albert Einstein

       

      Ako inkluzívne vzdelávanie nevyzerá?

      Aby bola skúška spravodlivá, všetci máte rovnakú úlohu – „Vylezte na tento strom!“

       

       

      Ako inkluzívne vzdelávanie vyzerá?

       

      Súčasťou pedagogického zboru ZŠ Jana Amosa Komenského je aj inkluzívny tím zložený z niekoľkých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní inkluzívneho prostredia školy:

      •   Špeciálne pedagogičky
      • Školská psychologička
      • Asistenti učiteľa
      • Výchovná poradkyňa
      • Koordinátorka prevencie

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie