• Aktuality

     • Svetový deň srdca
      • Svetový deň srdca

      • 29.9. si každý rok pripomíname svetový deň srdca. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšiť povedomie o rizikách a faktoroch srdcovo  - cievnych ochorení. Naši piataci mali workshop kde sme sa rozprávali o našom srdci, ako si ho udržať zdravé. Ako veľmi je dôležitý zdravý životný štýl. Tento rok sa kampaň k svetovému dňu srdca, zameriava hlavne na pohyb. Zacvičili sme si, odmerali si tlak krvi, stetoskopom si vypočuli naše srdcia a vyrobili sme plagát k tomuto dňu. Nezamerali sme sa len na srdce ako orgánu, ale čo naše duševne a citové prežívanie? Aj ono potrebuje znížiť prijem bolesti a trápení. O obe srdcia v nás sa treba vedieť postarať, aby boli obe zdravé.

       Mgr. Lucia Vargová Droppová

     • Zážitkový deň v Trnave
      • Zážitkový deň v Trnave

      •  

       Dňa 26. septembra sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili akcie Európsky deň jazykov.
       V Trnave nás najskôr privítal pán sprievodca, ktorý nás previedol historickou Trnavou, zaviedol nás na zaujímavé miesta a prerozprával nám rôzne mestské legendy.

       Po komentovanej prehliadke sme sa presunuli na Trojičné námestie, kde nás čakali stánky, v ktorých sme robili aktivity zamerané na cudzie jazyky. Na stanovištiach boli prichystané aktivity spojené so slovenským, anglickým a nemeckým jazykom, ale prekvapili nás aj také exotické jazyky ako japončina či latinčina, ktorá je už vymretým jazykom. Dokonca sme dostali možnosť vidieť a vyskúšať si aj Braillovo písmo. Mohli sme sa zapojiť do lúštenia tajničiek, hier s pexesom, spájania obrázkov s posunkovou rečou či lúštiť hlaholiku. Za každú poctivo splnenú aktivitu sme dostali pečiatky a následne sme boli ocenení vecnými cenami.

       Po drine s jazykmi sme dostali zaslúžený hodinový rozchod v historickej časti mesta, a potom sme sa už presunuli k autobusu a zamierili domov. Tento výlet bol veľmi poučný a ďakujeme sprievodcovi a našim pani učiteľkám, že to s nami zvládli.

       E.Murčová (8.A), M. Kavický (8.B)

     • Vlastivedná exkurzia na Mestský úrad v našom meste.                           Voľby.
      • Vlastivedná exkurzia na Mestský úrad v našom meste.                           Voľby.

      •  

       Blížia sa voľby do parlamentu a našich malých tretiakov veľmi zaujíma čo sa deje vo svete okolo nich.

       26. septembra 2023 niekoľko dní pred celonárodnými voľbami do parlamentu, žiaci tretieho ročníka navštívili Mestský úrad v Seredi a vďaka pani Mgr. Silvii Kováčovej a pánovi Marekovi Čulagovi, z odboru školstva, sa dozvedeli veľmi zaujímavé  informácie. Naši milí a šikovní žiaci sa pohodlne usadili vo veľkej zasadacej sále a hlasovanie sa mohlo začať.............

       Pani Mgr. Silvia Kováčová nám pútavo porozprávala o mestskom zastupiteľstve. Kto ho tvorí, o poslancoch, voľbách do mestskej samosprávy. Mohli sme vidieť znak nášho mesta, vlajky, ktoré sa nachádzajú  vo veľkej rokovacej sále. Dozvedeli sme sa aké rekonštrukcie čakajú naše mesto. O obnove železničného mostu. Tešíme sa na nové cyklistické chodníky. Naši tretiaci si veľmi želali, aby sa upravila doprava pred našou školou. Chceli by viac ihrísk a bazén.

       Naše deti mali veľa otázok a správali sa ako naozajstní zástupcovia nášho mesta. Veľmi pekne a slušne. Pani Mgr. Silvii Kováčovej sme sa poďakovali a dohodli sme sa, že o rok keď budeme štvrtáci sa na MsÚ opäť vrátime.

       Peknú exkurziu sme ukončili v Muzeálnej záhrade, kde nám pani  Diková   porozprávala o Mestskom múzeu, ktoré budeme pravidelne navštevovať na hodinách vlastivedy.

       Slnečný septembrový deň sme ukončili zbieraním gaštanov v mestskom parku, pretože budúci týždeň chystáme výstavu jesenných plodov.

       Prežili sme nádherný zážitkový deň.

       Veľká vďaka  patrí našim tretiakom za vzornú reprezentáciu našej školy v exteriéri.

       Pani Mgr. Silvii Kováčovej a Marekovi Čulagovi  z odboru školstva v Seredi a ich pútavé rozprávanie.

       Tr. učiteľky 3.A, 3.B, 3.C

     • Návšteva z Tišnova.
      • Návšteva z Tišnova.

      •  

                 V dňoch 21. – 22. septembra sme na pôde našej školy opäť privítali kolegov a kamarátov z partnerskej základnej školy Smíškova Tišnov. Českí aj slovenskí žiaci prežili spoločne dva zaujímavé dni s pestrým programom obohateným o „prespávačku“ v telocvični, na ktorú sa žiaci našej školy zrejme tešili najviac. Ešte predtým sa však museli „popasovať“ s rôznorodými aktivitami, ktoré sme pre nich pripravili v areáli našej školy, ako aj mimo nej.

       Po úvodnom občerstvení našich českých kamarátov kultúrnym programom roztancovali mažoretky z 3. ročníka, dievčatá z LY Dance a speváčky s vystúpením folklórnych piesní.  Ďalšia skupinka českých žiakov si prezrela priestory našej školy na budove A a v školskej knižnici čakala na nich prezentácia o našej škole obohatená o hru kahoot, ktorá mala u českých žiakov veľký úspech.

       V rámci spoznávania mesta Sereď a jeho okolia sa hostia, ale aj domáci v Mestskom múzeu dozvedeli zaujímavé informácie o vodných mlynoch v minulosti a na vlastné oči sa presvedčili ako funguje Vodný mlyn v Jelke.

        

       Po návrate z výletu sme zahájili večerné aktivity v priestoroch školy na budove B. Žiaci si vyberali z pestrej ponuky: športové hry, kino, spoločenské hry, netradičné disciplíny, ako aj varenie tradičných slovenských jedál. Každý si prišiel na svoje.

        

       Po prenocovaní v telocvični a posilnení výdatnými raňajkami sa českí a slovenskí žiaci vrhli do učenia. Českí kamaráti obohatili vyučovanie svojou prítomnosťou a veríme, že na hodinách matematiky, slovenčiny, informatiky, či mnohých ďalších sa cítili ako doma a zároveň si z odniesli nové postrehy a  zaujímavosti. Tematické vyučovanie na hodinách anglického jazyka venované Európskemu dňu jazykov zaujalo českých kolegov a inšpirovalo ich k ďalším nápadom a aktivitám.

        

       Spoločný program sme ukončili popoludňajšou aktivitou v telocvični, kde žiaci reflektovali svoje zážitky a postrehy z pobytu.

        

        Unavení, ale zážitkami nabití sme sa s našimi návštevníkmi rozlúčili dúfajúc, že sa opäť uvidíme.

        

        

       Chceli by sme poďakovať p. Súkenníkovi (mäsovýroba Pata), p. Bellayovi (ovocie a zelenina),  spoločnosti Bagetka s.r.o., rovnako ako aj všetkým vyučujúcim a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia a tým podporili našu partnerskú spoluprácu, upevňovanie medzinárodných vzťahov a šírenie posolstva projektu Erasmus + .

        

       Tešíme sa na ďalšiu priateľskú návštevu!

        

        

       PaedDr. Jana Čelárová, Mgr. Jana Fogelová

     • Obrovský kus práce 👏👌
      • Obrovský kus práce 👏👌

      • Škola je kľúčovým pilierom budúcnosti, nakoľko má značný vplyv na celkový rozvoj žiakov. V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si uvedomujeme, že okrem iného moderný, bezpečný, udržiavaný interiér či exteriér školy má dopad na vzdelávanie, správanie sa žiakov či sociálne vzťahy, a preto sme počas leta investovali okrem financií aj značnú časť energie zamestnancov do obnovy prostredia školy. 

       Nakoľko v decembri 2023 uplynie 60. rokov od zriadenia školy, výmena elektro rozvodov v pôvodnej budove bola nevyhnutnosťou. Prvá etapa rekonštrukcie sa uskutočnila v lete 2022 a počas tohtoročných prázdnin sme vymenili staré elektrické rozvody a svietidlá aj v druhej časti budovy. V súčasnosti využívame vo vzdelávacom procese počítače, projektory, interaktívne tabule, tablety a iné digitálne technológie oveľa viac ako v minulosti. Rekonštrukcia nám umožnila prispôsobiť infraštruktúru aktuálnym potrebám s dopadom na efekt a kvalitu vzdelávania. Na odstránení havarijného stavu sa finančne podieľalo ministerstvo školstva a zriaďovateľ školy mesto Sereď.

       Napriek tomu, že druhá budova školy je o desaťročia mladšia, zápasí s mnohými problémami. Počas leta sa nám podarilo vďaka finančnej investícii mesta Sereď odstrániť vlhkosť zo stien v šatniach a sociálnych zariadeniach pri telocvični. Priestory boli zaizolované, vymenila sa dlažba, obklady a celý priestor sa vymaľoval.

       V školskej jedálni problémy s izoláciou strechy a podlahy spôsobili presakovanie vody a následné vlhnutie podlahy i stropov. Pri odstránení havarijného stavu sa opravila časť strechy, vyspádovala sa, zaizolovala a obložila novou dlažbou podlaha vo výdajni. Odstránili a vymenili sme oduté obklady v skladoch a kuchyni. Okrem priestorov kuchyne, skladov, kancelárií či chodieb sa nám na budove B podarilo vymaľovať aj triedy, z ktorých odchádzali žiaci 9.ročníka.

       Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia Amosko, ktoré dlhodobo so školou spolupracuje na organizovaní letných táborov a sponzorského príspevku, sa nám podarilo zakúpiť nábytok do niektorých tried 1., 5. ročníka a oddelení školského klubu detí. Prostredníctvom finančného výťažku z Dňa rodiny, ktorý koncom minulého školského roka organizovalo rodičovské združenie sme čiastočne  zrekonštruovali a vybudovali druhú dielňu potrebnú na vyučovanie techniky. Z finančných prostriedkov, ktoré prostredníctvom 2% z daní škole darovali zamestnanci, rodičia a priatelia školy  sme zakúpili dataprojektory a interaktívnu tabuľu do tried 1. aj 2. stupňa.

       Koncom minulého školského roka škola získala grant na vybudovanie jazierka s fontánami na solárnu energiu, a počas letných prázdnin, vďaka sponzorom, sa nám podarilo upraviť okolie jazierka. Osadením lavičiek vznikol priestor vhodný na vzdelávanie či oddych. Gabionové záhony okrem estetickej funkcie  čiastočne zachytávajú dažďovú vodu v prechode medzi školskými budovami.

       Ďakujeme všetkým zamestnancom, žiakom a priateľom,  ktorí najskôr priestory vysťahovali a pripravili na rekonštrukciu a následne pomáhali pri upratovaní a zariaďovaní obnovených priestorov. Ďakujeme ministerstvu školstva, mestu Sereď a sponzorom za investovanie do bezpečnosti a modernizácie školy. Počas leta sme odviedli obrovský kus práce, aby naša škola udržala krok s 21. storočím.

       PaedDr. Paulína Krivosudská

        

     • Naši úžasní a šikovní prváci 🐱🐸☀️
      • Naši úžasní a šikovní prváci 🐱🐸☀️

      • Hráme sa a učíme sa. Pomaly si zvykáme na pravidlá, bavia nás všetky predmety, lebo hodiny prebiehajú zábavnou formou.

                                                                                                                                                             Prváci

     • Pamätný deň v Múzeu holokaustu v Seredi
      • Pamätný deň v Múzeu holokaustu v Seredi

      •  

            Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Múzeu holokaustu v Seredi konala pietna spomienka za všetky obete nezmyselného vraždenia a prenasledovania.

            Za účasti prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej, preživších holokaust i významných osobností spoločenského života mali naši žiaci česť položiť veniec na pamätnom mieste múzea a vypočuť si slová nielen pani prezidentky, ale i preživšieho holokaust a svojho rovesníka zo seredského gymnázia.

            Tzv. Židovský kódex sa zapísal do dejín Slovenska krvavými písmenami. Vzišiel z nenávisti, skončil vraždením nevinných mužov, žien a detí. Na 9.september 1941 nesmieme zabudnúť práve preto, aby sa nikdy viac neopakovali podobné tragédie.  Pietne spomienky majú nenahraditeľné miesto vo výchove mladej generácie, pretože tieto udalosti pripomínajú a varujú pred skutočnosťami, ktoré vedú k podobným tragédiám. Veríme, že výchovou k znášanlivosti, láske a mieru dokážeme podobným tragédiám zabrániť.

        

                                                                                                                                      D. Braunová

     • Ponuka záujmových útvarov v ZŠ a CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v šk. roku 2023/2024
      • Ponuka záujmových útvarov v ZŠ a CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v šk. roku 2023/2024

      •  

       Základná škola Jana Amosa Komenského a Centrum voľného času pri ZŠ ponúkajú v šk. roku 2023/2024 nasledovné záujmové útvary:

        

        

       Centrum voľného času

       Termín odovzdania prihlášok do Centra voľného času (CVČ) : 12.9.2023

       Termín odovzdania vrátených podpísaných rozhodnutí o prijatí do CVČ : 18.9.2023. 

       Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času na osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania je: 

       a) pre osoby s trvalým pobytom v meste Sereď 

       1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny týždenne 3,30 €

       2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 6,60 €

       b) pre osoby s trvalým pobytom mimo mesta Sereď

       1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny týždenne 13,00 € 

       2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 16,00 €

        

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Leto plné oddychu od povinností, dobrodružstiev a zážitkov sa skončilo. Zvuk vŕtačiek, ktorý sa v škole ozýval celé dva mesiace vystriedal detský džavot a smiech.

       Začína nový školský rok vo vynovených priestoroch, rok plný výziev, možností , očakávaní a nových začiatkov.

       Nový školský rok je ako nová kniha, ktorej strany sú prázdne a plné očakávania.  Spoločne budeme písať rôzne príbehy, nové poznatky a mená nových priateľov. Verím, že tie príbehy budú:

       • výnimočné, pretože ešte stále oslavuje 60. výročie založenia školy,
       • plné výziev, pretože sme jednou zo 40. škôl, ktoré začínajú učiť inak,
       • plné odhodlania, pretože doposiaľ ako jediná škola na Slovensku máme titul Aktívna škola.

       Všetkým želáme úspešný školský rok 2023/2024 😉💐❤

       Veselý školský rok želá aj Lili Lentilka 😁😍

      • OZNAMY

      • Školská jedáleň

        

       PREPLATOK ZA STRAVU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

       Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ  Jana  Amosa  Komenského v Seredi  oznamuje, že v mesiaci júl 2023 bol   rodičom zasielaný zostatok na stravnom / nad 50 €/, ktorú platili v uplynulom školskom roku, na číslo účtu, z ktorého platbu  hradili.

        

       Preplatok stravného /menej ako 50 €/ pozostávajúci z režijných nákladov  (uhradených počas  vzdelávania keď sa žiak nestravoval) a doplatkov za stravu (za obedy, ktoré neodobral – bol odhlásený) sa presúvajú do nového školského roka 2023/2024. Všetkým žiakom 9.ročníka a žiakom odchádzajúcim na iné školy bol preplatok stravného vrátený . Ak sa žiak v školskom roku 2023/2024 nebude stravovať v školskej jedálni a má preplatok je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne emailom veduca.kuchyne@zskomsered.sk alebo telefonicky 0316270147, 0910332191 a požiadať o vrátenie preplatku. Aktuálny preplatok sa zobrazuje rodičom žiaka v edupage v časti platby.

        

       PODMIENKY STRAVOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

        

       Rodičia  žiakov,  ktorí  sa budú stravovať v  školskej jedálni  od nového školského roka, musia svoje dieťa prihlásiť na stravovanie a to vyplnením Prihlášky na stravovanie, ktorá obsahuje aj žiadosť o štátnu dotáciu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba posielať buď  e- mailom na adresu  veduca.kuchyne@zskomsered.sk, prípadne osobne u vedúcej školskej jedálne. Informácie na t. čísle 0316270147, 0910332191.  Prosím nezabudnite na dátum od kedy Vaše dieťa bude odoberať stravu a nezabudnite si vybrať položku – žiadam – nežiadam o štátnu dotáciu na obedy.  Platba  musí byť uskutočnená  najneskôr do 31.8.2023 resp.  tak, aby platba bola pripísaná  na účet školskej  jedálne 2 dni pred začatím stravovania.

       Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť TU  prihlaska_do_jedalne_2023-2024.pdf alebo si ju rodič  vyzdvihne osobne v školskej jedálni, prípadne na recepcii školy.

       Ak žiak  chodil minulý rok na obed -  neznamená to, že automaticky pokračuje ďalej aj tento rok. Každý žiak bez ohľadu na to aký má preplatok v školskej jedálni sa musí  prihlásiť vypísaním prihlášky.  Následne sa Vám v aplikácii edupage – platby – zobrazí informácia o platbách v školskej jedálni..  Prosíme rodičov, aby dodržali postup – prihláška – platba – obed!

       Žiak, ktorý nebude mať odoslanú Prihlášku na stravovanie a zaplatenú sumu  nie je prihlásený na stravovanie.

       Čipové kľúče ostávajú z minulého školského roka. Ak sa žiak nebude stravovať, čip neodovzdáva. Čipové kľúče vydáva škola, ktorú žiak navštevuje a nie  školská jedáleň. Bez čipového kľúča  školská jedáleň nebude vydávať obedy.

        

       PLATBA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

        

       Napriek tomu, že  obed je dotovaný štátom  zákonný zástupca dieťaťa platí 30 €/jednorazová platba/ + režijné náklady 4 € mesačne

       • Dotáciu na stravu  poskytuje štát len vtedy ak sa žiak zúčastní na vyučovacom procese a odoberie obed v školskej jedálni. Dotácia na desiatu sa neposkytuje.
       • Obedy do obedárov sa nevydávajú. Ak žiak neodoberie obed /nečipne sa/  alebo rodič neodhlási stravu počas neprítomnosti žiaka na vyučovaní platí si plnú výšku obeda podľa 3.finančného pásma pre I. stupeň 1,70 € a pre II. stupeň 1,90 €. Plnú výšku obeda si taktiež platí rodič ak je dieťa choré a  nestihne v prvý deň dieťa odhlásiť a vyzdvihne si obed v školskej jedálni do obedára, na ostatné dni počas choroby dieťaťa musí rodič svoje dieťa zo stravy odhlásiť.

                                                          

       2)  Spôsob úhrady :

       • bankovým prevodom na č .účtu: SK6809000000005044271737 SLSP (pri úhrade uvádzať správny VS, ktorý Vám bol vygenerovaný v edupage, aktuálnu triedu, meno a priezvisko žiaka) -nastavte si trvalý príkaz v banke
       1. Platba:
       • 1. a  2.stupeň: 30 € - kaucia /jednorazová platba za neodobraný alebo neodhlásený obed/
       • režijné náklady 4 € mesačne
       • obed + desiata = 4 € režijné náklady + 15 € desiata
       • iba desiata 16 € (desiata 1 a 2. stupeň  - 0,75€/ deň = 15 € mesačne + režijné náklady 1€)
       • každý stravník musí mať zaplatenú kauciu 30 € /jednorazová platba – ak ju žiak vyčerpá   je nutné sumu obnoviť./
       • ak ste nepožiadali o štátnu dotáciu  platí sa  4 € režijné náklady /mesiac + 1,70 €/deň pre I. stupeň a 1,90 €/deň pre II. stupeň
       • rodič, ktorý  je poberateľom hmotnej núdze alebo životného minima režijné náklady

       za svoje dieťa  neplatí /doklad z ÚPSVaR do 5.9.2023/

       Prosím skontrolujte si na edupage svoje preplatky z minulého školského roka, ak máte dostatočný kredit – 34 € a viac, platbu na september nemusíte platiť ak máte menej treba doplatiť do sumy 34 €.

        

       Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení   školského stravovania a vyžaduje si  osobitné  diétne stravovanie. Škola diétne stravovanie neposkytuje. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate -  Prihláška na stravovanie – vypísať  TU

       K prihláške treba doložiť správu od lekára špecialistu - / ktorí odovzdali v máji už nemusia/. Peniaze od zriaďovateľa Vám  budú vyplatené na účet.

        

        

       Antónia Míková, vedúca školskej jedálne

        

       Školský klub detí

        

       Do ŠKD sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa (na vytlačenie TU ziadost_o_prijatie_do_skd_.pdf. Prihlášku podávajú iba noví žiaci.

       Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.7.2019  a č.8/2022 zo dňa 13.12.2022 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších predpisov 

       Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca  mesačne sumou 20,00 na jedno dieťa. Príspevok  sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

       Príspevok v školskom klube detí sa za dieťa neuhrádza,  ak zákonný zástupca dieťaťa  predloží  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

       Odhlásiť dieťa  zo ŠKD je potrebné uskutočniť písomnou formou ( odhláška TU odhlasenie_z_skd.pdf.

       Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

       Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD. 

       Spôsob úhrady príspevku:

       prevodom z bankového účtu ( trvalý príkaz, príkaz na úhradu, E- banking)

       Údaje o prijímateľovi : Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď

       Číslo účtu v tvare IBAN: SK31 1111 0000 0066 2201 9029  (tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne).

       Variabilný symbol: pridelený žiakovi

       Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

        

     • Letný tábor III. turnus
      • Letný tábor III. turnus

      •  

       Týždeň plný radosti. Aj tak by sa dal nazvať tretí táborový turnus. Počas týždňa sme stihli množstvo hier a aktivít, pri ktorých sme sa všetci zabávali.  Striedali sme tvorivé, kreatívne, športové aj odpočinkové činnosti. Popri tom sme stihli návštevu mestskej polície, celodenný výlet v Bratislave a aj zacvičiť si s profi trénermi.  Prajeme všetkým krásne a nezabudnuteľné prázdniny.

       Mgr. M. Fabová, M. Bábyová, K. Henčeková, P. Švihorík

     • Letný tábor II. turnus
      • Letný tábor II. turnus

      •  

       Leto je v plnom prúde, prázdniny pomaličky plynú a my sme spolu s deťmi  zažili týždeň plný krásnych zážitkov a dobrodružstva.

       Na začiatku týždňa sme si vyrobili tímové vlajky a vyhlásili si táborovú súťaž „Plavba k pokladu“. Naša plavba k pokladu bola plná zážitkov, športových a vedomostných súťaží, ktoré si deti s veľkým zanietením  užívali,  zbierali body do táborovej súťaže.

       V stredu sme absolvovali úžasný celodenný výlet  na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci,  kde sa deti dozvedeli veľa  nových informácií zo sveta včiel. Prehliadku skanzenu a prednášku sme ukončili ochutnávkou medov a pomaly sme sa presunuli do Jelky. Tam sme navštívili Vodný mlyn, kde nám pán správca predviedol ukážku mlyna a porozprával o jeho  histórii. Po prehliadke mlyna nás čakal výborný obed v reštaurácii Malom, ktorý si deti s veľkou radosťou vychutnali. Po obede sme strávili ešte nejaký čas na reštauračnej pláži na brehu rieky Malý Dunaj. Unavení, ale spokojní,  sme sa popoludní vrátili domov.

       Štvrtok sme si zasúťažili najmä v oblasti vedomostí - Kvíz Včielka a tiež sme si zahrali hru z vedomostnej súťaže Milujem Slovensko – slepá mapa. Popoludní sme sa presunuli von, kde sa deti vybláznili a ukončili sme tento deň kreatívne a to výrobou letných svietnikov.

       Piatok sme počas dňa nazbierali ešte posledné body, vyhodnotili sme si táborovú súťaž a ukončili našu plavbu diskotékou.

       A.Gamanová, L. Vargová Droppová, K. Henčeková, D. Belianska, T.Levková

     • Letný tábor I. turnus
      • Letný tábor I. turnus

      • Letné prázdniny sa začali, a s tým aj prvý týždeň letného športového tábora, v ktorom deti zažili veľa spoločných zážitkov a zábavy. Každý deň bol pre deti naplánovaný program, ktorý v sebe zahŕňal veľa športových aktivít a súťaží.

       Prvý deň mali deti možnosť zahrať si flag futbal spolu s trénerom. Niektoré deti spomínaný šport nepoznali, a preto bol pre nich veľkým prekvapením a zábavou.  Tak, ako v každom tábore, aj v tom našom boli deti rozdelené do tímov a ich úlohou bolo vymyslieť si svoj vlastný pokrik a erb. Nasledujúci deň bol pre deti pripravený výlet,  počas ktorého sme navštívili Oldtimer- starodávne autá a mali možnosť si každé obzrieť a odfotiť sa. Po prehliadke starodávnych áut dostali deti pizzu a džúsy a čakali sme na autobus, ktorý nás odviezol na hrad Červený kameň. Pre deti bola pripravená obhliadka hradu, počas ktorej sa mohli na chvíľku preniesť do minulosti a skúsiť si predstaviť, ako žili vtedajší šľachtici. Taktiež sme mali program so sokoliarmi, ktorí si pripravili úžasnú prehliadku dravých vtákov, ktoré prelietavali nad našimi hlavami. Deti boli z toho v úžase a každé si z toho výletu odnášalo nielen suveníry, ale krásne zážitky z prostredia hradu Červený kameň. Posledné dni v tábore boli sprevádzané vodnými, ale aj športovými súťažami. Pred vyhodnotením si deti mohli užiť diskotéku, cukrovú vatu a  skvelú zmrzlinu. Výhercovia dostali skvelé ceny, a pre ostaných bol pripravený diplom a cena útechy. Počas celého týždňa,  okrem skvelého programu deti mali možnosť spoznávať sa vytvoriť nové priateľstvá.

        

       Mgr. Martina Palečková, I. Forrová, Mgr. A. Pauerová, R. Miklošíková, Mgr. L. Vargová Droppová

      • Prajeme krásne prázdniny

      • Začalo obdobie letných prázdnin. Sú časom na oddych, nabratie nových síl do ďalšieho školského roka. Nech vám letné prázdniny prinesú veľa dobrodružstiev, zábavy a relaxu.  Načerpajte radosť zo všetkého, čo vás napĺňa šťastím.Prajeme krásne leto!

     • Koniec školského roka 2022/2023
      • Koniec školského roka 2022/2023

      • V Dome kultúry v Seredi sa konalo slávnostné oceňovania žiakov, ktorí počas školského roka 2022/2023 dosiahli výborné  výsledky vo vzdelávaní, úspechy v  reprezentácii školy  na rôznych súťažiach a aktívne sa zapájali do školských akcií. Najúspešnejší si prevzali ocenenie z rúk riaditeľky školy a predsedníčky rady rodičov spolu s odmenou, ktorú žiakom venovalo Rodičovské združenie Amosko. Zároveň predsedníčka rady rodičov JUDr. Pavlína Hurtová odovzdala riaditeľke školy výťažok z Rodinného dňa vo výške 1000€ na vybudovanie školských dielní. Riaditeľka školy poďakovala všetkým pedagogickým zamestnancom školy, vďaka ktorým škola napreduje vpred vo všetkých oblastiach.  Ukončenie školského roka pokračovalo rozlúčkou žiakov 9.ročníka a odovzdaním vysvedčení.

      • Slávnostné ukončenie školského roka

      • Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 30.6.2023 o 8.00 pred budovou školy. Po skončení programu sa žiaci presunú do tried, kde im budú slávnostne odovzdané vysvedčenia.

       Obedy sa budú vydávať najneskôr do 9.30 hod. Školský klub detí nebude v prevádzke, preto si nezabudnite vyzdvihnúť svoje deti.

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie