• Slobodný prístup k informáciám

     • Postup ZŠ

     • Postup ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi pri aplikácii zákona č.211/200 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám

       

      Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

      Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď

      Žiadosť sa podáva:

      • Písomne prostredníctvom pošty
      • Písomne osobným podaním na sekretariáte školy
      • Ústne osobne v pracovných dňoch od 7,00-11,30 a 12,00-15,00 hod.
      • Prostredníctvom telefónu od 7,00 -15,00 hod.na tel č. 0317892404,0317897550,
      • Prostredníctvom faxu 0317892404
      • Prostredníctvom elektronickej pošty: zskomsered@gmail.com

       

      Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

       

      1. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho

      súdneho poriadku.

      2. Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17.

      3. Odvolanie sa podáva škole, ktorá rozhodnutie vydala.

      4. O odvolaní proti rozhodnutiu školy rozhoduje v druhom stupni  jej zriaďovateľ- Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01.

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského
   • zskomsered@gmail.com
   • +421 0317892404 +421 0317897550
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
   • 37836706
   • 2021618654
   • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
  • Prihlásenie