Slobodný prístup k informáciám

Postup ZŠ

Postup ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi pri aplikácii zákona č.211/200 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám

 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď

Žiadosť sa podáva:

 • Písomne prostredníctvom pošty
 • Písomne osobným podaním na sekretariáte školy
 • Ústne osobne v pracovných dňoch od 7,00-11,30 a 12,00-15,00 hod.
 • Prostredníctvom telefónu od 7,00 -15,00 hod.na tel č. 0317892404,0317897550,
 • Prostredníctvom faxu 0317892404
 • Prostredníctvom elektronickej pošty: zskomsered@gmail.com

 

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

 

1. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho

súdneho poriadku.

2. Proti rozhodnutiu školy o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17.

3. Odvolanie sa podáva škole, ktorá rozhodnutie vydala.

4. O odvolaní proti rozhodnutiu školy rozhoduje v druhom stupni  jej zriaďovateľ- Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jana Amosa Komenského
  Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
 • +421 0317892404
  +421 0317897550

Fotogaléria