Projekty

V základnej škole úspešnejší

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi reagovala na výzvu Ministerstva školstva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V základnej školy úspešnejší“. Vypracovali sme projekt s názvom „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole J. A. Komenského Sereď“. Projekt bol schválený a na základe toho nám boli pridelené finančné prostriedky na vytvorenie miest pre 5 asistentov učiteľa a 1 školského psychológa.

Realizácia projektu začala 1.9.2018 a je plánovaná do 31.8.2021. Cieľom projektu je zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základnej škole.

Mgr. Eva Horáčková, školská špeciálna pedagogička


 

 

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Sereď“

 

Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu: 312011M257

Názov projektu: Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so      zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Sereď

Realizácia projektu: 09.2018 – 08.2021

Rozpočet projektu: 200 160 €

Spolufinancovanie: 5 %

Cieľová skupina: Žiaci základnej školy

Ciele projektu: Zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v Seredi, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov prejsť zo základnej školy na strednú, resp. na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu a integráciou žiakov so zdravotným znevýhodnením do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu v základnej škole v Seredi.

Aktivity projektu: Činnosť piatich asistentov učiteľa a jedného školského psychológa v Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi.

Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu žiakov so zdravotným znevýhodnením. Budú sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou.

Školský psychológ bude v rámci projektu vykonávať odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ. Bude poskytovať odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Jednotlivé činnosti vykonávané asistentmi učiteľa a školským psychológom na základnej škole v Seredi budú prebiehať:

• vo výchovno-vzdelávacom procese,

• vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,

• v spolupráci s rodinou,

• v oblasti vzdelávacích aktivít..

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk


Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

 

realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom

 

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Sereď“

 

Doba realizácie projektu: 09.2018 – 08.2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

        www.esf.gov.sk              www.minedu.gov.sk  
Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jana Amosa Komenského
    Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
  • +421 0317892404
    +421 0317897550

Fotogaléria