• Rada školy

     • Školský rok 2022/2023

     • Uznesenie zo zasadnutia  Rady školy  pri ZŠ Jana Amosa Komenského  zo dňa 2. februára 2023

      Členovia rady školy odporúčajú zriaďovateľovi školy:

      • nedať budovu kotolne do výpožičky CZŠ

      Rada školy ukladá:

      • Predsedníčke RŠ doručiť vyjadrenie riaditeľke, ktorá ho následne odovzdá na zastupiteľstve.


      Uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 24.11.2022

      Uznesenie č.239/2022 A schvaľuje delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl: 

      ZŠ Jana Amosa Komenského 

      1. JUDr. Martin Takáč
      2. Ing.Mária Fačkovcová
      3. Ing. Ján Himpán
      4. Bc.Anton Dúbravec


      Uznesenie zo zasadnutia  Rady školy  pri ZŠ Jana Amosa Komenského  zo dňa 24. októbra 2022

      Členovia rady školy odporúčajú zriaďovateľovi školy schváliť:

      • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 s pripomienkou,

      Rada školy ukladá:

      • Riaditeľke školy prerokovať s vedúcou školskej jedálne zostavovanie a zverejňovanie jedálneho lístka.
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie