• Škola

     • Charakteristika školy

     • Škola situovaná v tichej lokalite mesta v blízkosti materskej školy, obytných a rodinných domov poskytuje základné vzdelanie obyvateľom  Serede a okolitých obcí na základe zriaďovacej listiny od 30. decembra  1963.  

      Za dlhodobé nadpriemerné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov jej bol  v roku 2002 prepožičaný čestný názov Základná škola Jana Amosa Komenského.

      Mesto Sereď ako zriaďovateľ väčšiny  základných škôl v Seredi  uskutočnilo racionalizačné opatrenie, ktorým zrušilo Základnú školu Pavla Országha Hviezdoslava ku dňu 30. 06. 2013  v súlade so zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym nástupcom zrušenej Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava  sa stala  Základná škola Jana Amosa Komenského, ktorá prevzala práva a povinnosti  z pracovnoprávnych vzťahov a všetky ďalšie právne vzťahy dňom 1. júla 2013.

      V súlade so štátnym vzdelávacím programom škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v 26 triedach pod vedením pedagogických zamestnancov s podporou odborných zamestnancov.

      Člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň tvorí  prvý až štvrtý ročník a nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň  tvorí  5. – 9. ročník.

        

      Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v štyroch samostatne stojacich budovách.      

      • V budove A sa nachádzajú triedy 1. až 5. ročníka, odborné učebne pre primárne i nižšie stredné vzdelávanie, administratívne a prevádzkové priestory, školský klub detí a školská knižnica.
      • V budove B sa nachádzajú triedy 6. až 9. ročníka, odborné učebne pre nižšie stredné vzdelávanie, telocvične, posilňovňa, prevádzkové priestory školy a centra voľného času, kuchyňa so školskou jedálňou.  V priestoroch  budovy B sídli v dlhodobom prenájme Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
      • V budove C sa nachádza školský klubu detí s prevádzkovými priestormi.
      • V budove D sa nachádza  telocvičňa prioritne určená pre žiakov primárneho vzdelávania.

      K školskému  areálu patrí multifunkčné ihrisko, atletická dráha, spevnené plochy určené na pohybové hry, trávnaté plochy, altánok  a workoutové  ihrisko.

                     

       

      • Sme škola, ktorá buduje na tradícii vzdelávania viac ako 56 rokov. 
      • Sme škola, ktorá nepretržite hľadá, spoznáva a aplikuje také spôsoby edukácie, aby dobehla a udržala krok s 21. storočím.
      • Sme škola, ktorá vytvára podnetné prostredie nielen pre kontinuálne vzdelávanie žiakov, ale i pre ich zmysluplné využitie voľného času.
      • Sme škola, ktorá využíva vedomosti, skúsenosti a zručnosti učiteľov, odborníkov z rôznych inštitúcií a aktívne ich zapája do života školy
      • Sme škola, ktorá stavia na spolupráci mesta, vedenia, zamestnancov, žiakov, rodičov, jednotlivých organizačných zložiek školy, partnerských škôl na národnej i medzinárodnej úrovni či rôznych inštitúcií
      • Sme škola, ktorá produkuje komplexne rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v spoločnosti.

       

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie