• Škola

     • PROFIL   ŠKOLY

     • Naša škola, celý pedagogický zbor, všetci zamestnanci školy, žiaci spoločne vytvárame miesto vzdelania, pohody, rastu, zábavy, aktivít, športu i medziľudských vzťahov.

      Základné údaje

      Škola v súčasnosti vykonáva svoju činnosť v 3 samostatných budovách, ktoré sú predelené školským dvorom. Počet žiakov je v súčasnosti 523, počet tried je 27. Škola má 2 samostatné telocvične. Stravovanie žiakov zabezpečuje školská jedáleň, počet stravníkov je  asi 500.     Na vyučovanie informatiky slúžia 4 odborné učebne vybavené počítačmi, okrem toho sú odborné učebne chémie, fyziky, cudzích jazykov, jazykové laboratórium, chemické laboratórium, multimediálne učebne, učebňa kreativity. V triedach sú interaktívne tabule, dataprojektory.

      Základná škola sa nachádza na Komenského ulici a je právnym subjektom. Jej zriaďovateľom je mesto Sereď. Škola vzdeláva žiakov mesta Sereď a blízkeho okolia (Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Pata, Šoporňa, Zemianske Sady, Gáň, Veľká Mača).                    Základná škola poskytuje žiakom základné vzdelanie a pripravuje ich na štúdium na strednej škole. Škola vzdeláva žiakov v súlade so zásadami vlastenectva, demokracie, humanisticko – tvorivého prístupu. Podporuje estetickú, telesnú, dopravnú, pracovnú a environmentálnu výchovu. Rozvíja jazykové zručnosti žiakov a učí ich dorozumieť sa  v cudzom prostredí. Najmä v anglickom jazyku, ale aj v nemeckom jazyku. Vytvára také podmienky pre svojich žiakov, aby pracovali samostatne, tvorivo, aby boli schopní zhodnotiť vlastnú prácu a aby vedomosti vyhovovali požiadavkám učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

      Ciele školy

      • Rozvíjať silné stránky školy a podporovať humanisticko-tvorivý prístup v riadení školy.
      • Výchovné a vzdelávacie stratégie školy smerovať k utváraniu a rozvoju kľúčových kompetencií žiakov, k získavaniu základných vedomostí a znalostí potrebných         pre štúdium na strednej škole.
      • Nadviazať na dobré tradície našej školy a usilovať sa o získanie dobrého mena školy medzi širokou verejnosťou.
      • Do vyučovania zavádzať efektívne a tvorivé metódy práce – projekty, problémové vyučovanie, brainstorming, hry, exkurzie, vychádzky.
      • Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov.
      • Viesť žiakov k tvorivosti, kreativite, ku vyjadreniu vlastného názoru a k rešpektovaniu názoru iného, naučiť ich spolupatričnosti, komunikovať navzájom a riešiť problémy.
      • Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti.
      • Podporovať u žiakov záujem o prírodu, zakomponovať environmentálnu výchovu       do všetkých vyučovacích predmetov, viesť žiakov k ochrane životného prostredia.
      • Vytvárať priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti o zdravie.
      • Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a formovať ich hodnotovú orientáciu.
      • Individuálne začleňovať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami     do bežných tried.
      • Dať šancu všetkým žiakom, aj žiakom so špeciálnymi potrebami, aby sa vzdelávali podľa svojich schopností, a aby ich práca bola ocenená.
      • Vytvárať podmienky pre využitie voľného času žiakov v záujmových útvaroch rôzneho zamerania.
      • Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a formovať ich hodnotovú orientáciu.
      • Spolupracovať s rodičmi, pripravovať spoločné podujatia.
      • Realizovať vzdelávací projekt za účelom zvýšenia kvalifikácie pedagogických zamestnancov.
      • Podporovať medzinárodnú spoluprácu s českou školou v Tišnove
      • Realizovať potrebné stavebné práce v priestoroch školy

       

      Sme modernou školou,

      v ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a pripraví ich na život v treťom tisícročí. Výchovno-vzdelávacia činnosť je smerovaná k príprave žiakov na praktický život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného pracovať v tíme, motivovaného k celoživotnému vzdelávaniu. V duchu humanistických princípov chceme zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakoch a taktiež kvalitnú prípravu žiakov v oblasti prírodovedných predmetov. Rozšírením vyučovacích  predmetov o inovatívne formy a metódy vyučovania chceme u žiakov lepšie formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. V spolupráci s rodičmi našich žiakov chceme vychovať vzdelaných, pracovitých, zodpovedných, ale i morálne vyspelých a slobodných ľudí.

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského
   • zskomsered@gmail.com
   • +421 0317892404 +421 0317897550
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
   • 37836706
   • 2021618654
   • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
  • Prihlásenie