• Pracovné ponuky

    • vedúci/a ekonomického úseku

     • Úväzok:
      plný
      Dátum nástupu:
      1.9.2023 alebo podľa potreby
     • Požiadavky:
      - komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy,
      - ovládanie zákona o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania,
      - účtovanie došlých a vydaných faktúr, bankových výpisov, interných dokladov, pokladne, majetku,
      - zostavovanie účtovných závierok - finančné výkazy aj účtovné výkazy,
      - komplexné zabezpečenie rozpočtovníctva,
      - tvorba, aktualizácia, zmeny, sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov,
      - spracovanie správy i hospodárení ZŠ,
      - evidencia majetku, odpisovania majetku, inventarizácia majetku,
      - tvorba smerníc, interných predpisov, zmlúv
    • vychovávateľ/ka v školskom klube detí

     • Úväzok:
      plný - zastupovanie
      Dátum nástupu:
      od 28.8.2023
     • Požiadavky:
      Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
      v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
      Základný plat:
      V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
      Žiadosti môžete zasielať aj mailom na : riaditelka@zskomsered.sk
      Oslovení budú iba vybraní uchádzači.
    • školník - údržbár

     • Úväzok:
      plný
      Dátum nástupu:
     • Požiadavky:
      Vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov.
      Udržiavanie čistoty a poriadku v areáli školy.
      Žiadosti môžete zasielať osobne, poštou alebo mailom na : na zskomsered@gmail.com
      Oslovíme iba vybraných uchádzačov.
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie