• Školská jedáleň

     • Oznamy

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

      o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

       

      ŠTÁTNA DOTÁCIA

       

       

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, sa poskytuje dotácia  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem o stravovanie v školskej jedálni, máte aj možnosť od 01.09.2023 na poskytnutie dotácie na stravu pre Vaše dieťa. Je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to v Prihláške na stravovanie.  Podpísanú Prihlášku- žiadosť je potrebné doručiť späť základnej škole, najneskôr v termíne do 30.6.2023

       

      • Ak požiadate o štátnu dotáciu „obedy zadarmo“ môžete poberať aj daňový bonus
      • Stravník si  platí režijné náklady 4 € mesačne + doplatok za neodobraný alebo včas neodhlásený obed /doplatok bude uhradený zo zálohy/
      • Žiaci, ktorých rodičia sú  v hmotnej núdzi alebo v životnom minime režijné náklady neplatia – podmienkou je doklad z ÚPSVaR. 
      • Ak  je žiak prihlásený na desiatu platí   za desiatu 0,75 €/deň.

       

       

                                                                         Podmienky dotácie

          

      Dotácia na stravu sa poskytuje len vtedy ak sa žiak zúčastní na vyučovacom procese a odoberie obed v školskej jedálni.

      Obedy do obedárov sa nevydávajú. Ak žiak neodoberie obed /nečipne sa/  alebo rodič neodhlási stravu počas neprítomnosti žiaka na vyučovaní platí si plnú výšku obeda podľa 3.finančného pásma pre I. stupeň 1,70 € a pre II. stupeň 1,90 €. Plnú výšku obeda si taktiež platí rodič ak je dieťa choré a  nestihne v prvý deň dieťa odhlásiť a vyzdvihne si obed v školskej jedálni do obedára, na ostatné dni počas choroby dieťaťa musí rodič svoje dieťa zo stravy odhlásiť.  

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      1. rodič dieťaťa  musí mať uhradené  poplatky za stravu do 25. dňa  mesiac vopred

      - platba  30 € - záloha /jednorazová platba/ za neodobraný a včas neodhlásený obed + 4 € (mesačne) - režijné náklady na mesiac = spolu 34 €, to znamená, že do 25.8.2023 zaplatí rodič 34 € a každý nasledujúci mesiac 4€ režijné náklady.

            2) dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení         školského stravovania a vyžaduje si  osobitné  diétne stravovanie, pretože škola neposkytuje diétne stravovanie. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni treba požiadať , dopísať na prihlášku že dieťa má diétne stravovanie a potom bude zaradené do zoznamu stravníkov s diétou. Treba doložiť správu od lekára špecialistu. Peniaze od zriaďovateľa Vám potom budú vyplatené na účet.

       

       Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať – písomnou formou.

       

       

       

       

       Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

       

      Antónia Míková

      vedúca školskej jedálne

       

       
       
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie