• Školský klub detí

     • Poplatky v školskom klube detí

     •  

      ŠKD prijímajú na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa. 

      Čiastočná úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD

      Výška tohto príspevku je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.7.2019  a č.8/2022 zo dňa 13.12.2022 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších predpisov 

      Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca  mesačne sumou 20,00 € na jedno dieťa. Príspevok  sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

      Príspevok v školskom klube detí sa za dieťa neuhrádza,  ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

      Odhlásiť dieťa  zo ŠKD je potrebné uskutočniť písomnou formou.

      Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

      Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD. 

      Spôsob úhrady príspevku:

      prevodom z bankového účtu ( trvalý príkaz, príkaz na úhradu, E- banking)

      Údaje o prijímateľovi : Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď

      Číslo účtu v tvare IBAN: SK31 1111 0000 0066 2201 9029  (tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne).

      Variabilný symbol: mesiac a rok úhrady (napr.: 05/2019)

      Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa 

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie