• Starostlivosť o žiakov so ŠVVP

     • Špeciálny pedagóg

     •  

      Školský špeciálny pedagóg

      Mgr. Eva Horáčková       Kontakt: spec.pedagog@zskomsered.sk, 0316270154

      Mgr. Marcela Báťová       Kontakt: spec.pedagog2@zskomsered.sk,  0316270143

      Konzultačné hodiny pre rodičov:

      Pondelok  14:00 h. – 15:00 h.

      Piatok  14:00 h. – 15:00 h.

       

      Konzultačné hodiny pre učiteľov:

      Utorok 13:30 h. – 15:00 h.

      Štvrtok 13:30 h. – 15:00 h.

       

      Konzultácie mimo konzultačných hodín je možné realizovať po dohovore so špeciálnym pedagógom.

       

      Činnosť špeciálneho pedagóga v základnej škole je zameraná na:

      Práca s deťmi

      • zabezpečovanie špeciálno-pedagogickej  podpory individuálne začleneným žiakom

      • individuálne a skupinové špeciálno-pedagogické reedukačné cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy, alebo postihnutia na vzdelávanie a rozvoj individuálne začleneného žiaka vo výchovnom a vzdelávacom  procese

      • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní priamo na vyučovacích hodinách

      • orientačné špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa a rodičov

      Spolupráca s pedagógmi

      • spolupráca s vyučujúcimi pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov  pre individuálne začlenených žiakov

      • priebežné konzultácie s učiteľmi o zvolených formách a metódach práce s individuálne začlenenými žiakmi vo vyučovacom procese

      • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začlenených  žiakov

      • spolupráca a poskytovanie odborných usmernení asistentkám učiteľa

      • zabezpečovanie odborných prednášok a odbornej literatúry

       

      Spolupráca s rodičmi

      • individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      • spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu

       

      Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

      Školský špeciálny pedagóg spolupracuje so všetkými  poradenskými inštitúciami v ktorých bola uskutočnená psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika žiakov:

      CPPPaP v Galante, CŠPP pri ŠZŠ v Galante, CPPPaP v Trnave, CŠPP v Trnave, SCŠPP v Seredi, CPPPaP Šaľa, CPPPaP Nitra.

      Cieľom činnosti špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia, t.j. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, respektíve zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi. Školský špeciálny pedagóg pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej a poradensko - konzultačnej.

      Školský špeciálny pedagóg má vytvorené podmienky na prácu s týmito žiakmi v priestoroch školy - malú učebňu, množstvo zaujímavých pomôcok na rozvoj špecifických funkcií, percepcie, percepčno - motorickej koordinácie, pamäti, myslenia, koncentrácie pozornosti atď. Práca špeciálneho pedagóga je zameraná hlavne na žiakov 1. - 4. ročníka, ale aj žiakov druhého stupňa.


      Najčastejšie poruchy učenia:

      DYSLEXIA – porucha čítania
      DYSGRAFIA – porucha písania
      DYSORTOGRAFIA – porucha pravopisu
      DYSKALKÚLIA – porucha matematických schopností

       

      Dyslexia

      – je porucha prejavujúca sa v čítaní. Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia.
      Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.

      Prejavy:

      • zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...,
      • zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...,
      • zámena funkčne podobných písmen, napr. samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l,
      • zámena poradia písmen v čítaných slovách,
      • vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova,
      • ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu,
      • nerozlišovanie kvality písmen, slabík (zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly, prípadne zámena týchto slabík).

       

      Dysgrafia

      – je znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania.
      Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.

      Prejavy:

      • nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen,
      • dysgrafik si často nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť,
      • nesprávny sklon písma,
      • zrkadlové tvary písmen,
      • zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, búd, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l.

       

      Dysortografia

      – je porucha učenia prejavujúca sa v pravopise. Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.

       

      Prejavy:

      • ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li,
      • písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom,
      • problematika krátkych a dlhých samohlások,
      • nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen,
      • nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách.

      Dyskalkúlia

      – je porucha matematických schopností.
      Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení matematických úloh.

      Prejavy:

      • dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi,
      • dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.,
      • nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu napr. číselný rad v smere vzostupnom a zostupnom, násobky čísel, párne a nepárne čísla,
      • nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle,
      • má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel (píše ich v opačnom poradí, zabúda písať nuly),
      • dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie – sčítanie, odčítanie, násobenie...,
      • geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov.

       

      Najčastejšie poruchy správania:

      ADD – porucha pozornosti,
      ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou
      HYPOAKTIVITA – celková spomalenosť

       

      ADHD

      – je porucha pozornosti s hyperaktivitou.
      Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

      Prejavy:

      • dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné,,
      • často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút,
      • má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené,
      • dieťa je ťažko ovládateľné.

      ADD

      - je porucha pozornosti.
      V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť. Sú to deti, ktoré potrebujú rovnako ako deti s ADHD veľmi citlivý prístup, podporu, motiváciu a v niektorých prípadoch a situáciách možno i konkrétny návod na to, ako sa majú správať.

       

       

       

       

      Prejavy:

      • je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné,
      • mnohokrát ide o plachého samotára,
      • taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti.

       

      Hypoaktivita

      – je celková spomalenosť dieťaťa

      Prejavy:

      • dieťa je pomalé, ťažkopádne, neobratné,
      • je to skôr plachý samotár,
      • je mnohokrát bez záujmu.

       

      Hyperaktívny žiak

       

      • Dieťa by malo sedieť v lavici samé, prípadne vedľa veľmi kľudného spolužiaka.

      • Dbať na to, aby malo poriadok na lavici i v jej okolí, prípadne mu s usporiadaním vecí pomôcť.

      • Nič navyše nemá odpútavať pozornosť žiaka od práce.

      • Zopakovať pokyn k práci jednoduchou, jasnou formuláciou priamo žiakovi – podľa možnosti z očí do očí.

      • Priebežne a častejšie ako u iných žiakov sa zaujímať o plnenie daného pokynu.

      • Podľa potreby i častejšie usmerniť pozornosť na riešenie zadanej práce.

      • Cieľom je naučiť dieťa zadanú úlohu dokončiť.

      • Posilniť uvedené správanie povzbudením, pochvalou.

      • Neupozorňovať nadmerne.

      • Neprejavovať často nespokojnosť.

      • Tolerovať pohybový nepokoj v lavici - do istej miery napomáha dieťaťu sústrediť sa na prácu (i keď to znie paradoxne).

      • Umožniť viac pohybovej aktivity – napr. vynes toto do koša, rozdaj v tomto rade papiere, pozbieraj zošity a podobne.

      • Pohyb pre žiaka znamená uvoľnenie, oddych.

      • Dať žiakovi najavo, že aj on dostane priestor na vyjadrenie svojho názoru, rozpovedanie zážitku.

      • Pochváliť za aktívny záujem o niečo.

      • Učiť žiaka postupne vyčkať- odsúvať potrebu okamžite splniť prianie.

      • Postupovať po menších krokoch.

      • Viac povzbudzovať – vieš to, začni, pokračuj, robíš to celkom dobre, ide ti to pekne, len pokračuj smelo ďalej.

      • Návrat k práci možno docieliť aj neverbálne – dotykom na plece dieťaťa alebo pohladením po chrbte či hlave, niekedy sú tieto výzvy výraznejšie ako výzvy slovné.

      • Učiť žiaka vnímať rozdiel medzi prácou a oddychom- ak toto dokončíš, budeš mať chvíľu oddych.

      • Umožňovať „mini-prestávky“ aj počas vyučovacej hodiny.

      • A teraz zas pokračuj – - sústreď sa.

      • Žiak by si mal navyknúť na určité pokyny – používať teda tie isté slová.

      • Častejšie striedať aktivity – písomná, ústna, pohybová.

      • Skúšať na známky nanajvýš počas prvých troch vyučovacích hodín.

      • Zariadiť situáciu tak, aby dieťa odpovedalo tak sústredene a tak ako najlepšie vie.

      • Pri písomných prácach stáť pri jeho lavici alebo aspoň v dohľade žiaka – tým napomáhať v sústredení a snahe.

      • Zhovievavo hodnotiť úpravu písomných prác a písmo i celkovú telesnú obratnosť.

      • Striktne pristupovať v situáciách , kedy ruší prácu vo svojom okolí.

      • Dať jasný a jednoznačný pokyn – nie hodnotiaci – povedať, čo môže robiť. Napr. poď ku mne, pozri na mňa, nehádž, počítaj, sústreď sa, píš a pod.

      • Nie: nevyrušuj, prestaň, prečo nepíšeš? – takéto pokyny nie sú pre žiaka dosť konkrétne a priamo meniace jeho správanie.

      • V obdobiach výrazne zhoršenej výkonnosti a nepokoja sa dohodnúť s rodičmi žiaka, že si dáme tzv. „oddychový týždeň“ – treba zmierniť tlak a množstvo povinností na žiaka, poskytnúť touto formou oddych.

      • Zhoršenie správania, nekľud i slabá výkonnosť signalizujú vždy preťaženosť dieťaťa.

      • Malo by pritom ísť o dohodu medzi dospelými, dieťa o nej vedieť nemá.

      • Sú to obdobia pred polrokom, jarné mesiace, skrátka keď výukový proces beží nepretržite 2-3 mesiace.

      • Úzko spolupracovať s rodičmi žiaka, prípadne aj so psychológom. Najmä v otázkach dohody a zhody na požiadavkách na žiaka a možných očakávaniach.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie