• Aktuality

     • Ako spoznať dobrú školu
      • Ako spoznať dobrú školu

      • Blíži sa zápis do školy  a rodičia budúcich prvákov   sa rozhodujú kam zapísať svoje dieťa.   Na jednej strane nie je ľahké sa zorientovať  medzi školami, no na druhej strane to nie je nemožné. Stačí nájsť  odpovede na nasledujúce otázky na školských stránkach, návštevou školy  či zistiť ich od známych.

        Ako a čo sa v škole učí?

       Napriek tomu, že školy majú pripravovať žiakov na život v budúcnosti, výsledky v medzinárodných meraniach, organizácia vzdelávania i časť obsahu vzdelávania, ktorý si žiaci osvojujú na základných školách, uviazla v minulosti. Ministerstvo školstva a odborníci zameraní na vzdelávanie  si  uvedomujú nevyhnutnosť  prispôsobiť učebné osnovy, obsah a formy vzdelávania novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomík a  spoločenským zmenám. Je nevyhnutné presunúť ťažisko z odovzdávania informácií na učenie sa v súvislostiach, rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov vrátane rozvoja kritického myslenia a mäkkých zručností. Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebná reforma školstva, na ktorej ministerstvo intenzívne pracuje a od septembra 2023 spúšťa reformu na prvých školách. Šancu učiť prvákov inovatívnym spôsobom s podporou rôznych odborníkov  dostalo na Slovensku iba 40 progresívnych a aktívnych škôl.  

       • ZŠ Jana Amosa  Komenského je jednou zo 4 škôl v trnavskom kraji, ktorá bola v širokej konkurencii vybraná do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od septembra 2023 https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/?fbclid=IwAR0eFXVdoUS37f9wti-PQc9vqpfNLri8smZufBLy1T9qfUl3IBJxJTR2XIE
       • Učíme prostredníctvom moderných vyučovacích metód.
       • Vďaka pilotnému overovaniu sme upravili obsah vzdelávania podľa potrieb školy.
       • Dlhodobo ponúkame rozšírené vyučovanie anglického jazyka (od 1.ročníka), telesnej výchovy (od 1.ročníka) a prírodovedných predmetov (od 3.ročníka). Žiakov vzdelávame  v nemeckom či ruskom jazyku.
       • Na 2.stupni majú žiaci možnosť výberu z viacerých voliteľných predmetov.  

       Čo od školy očakávam?

       Každý rodič očakáva od školy niečo iné. Pre niekoho je prioritou kvalitné vzdelávanie, umiestnenie školy v rôznych rebríčkoch, dôraz na formovanie osobnosti, umiestnenie žiakov na súťažiach, navýšená časová dotácia predmetov, ktoré sú v „kurze“ (jazykov, informatiky,...), zapájanie školy do projektov, rôzne akcie či aktivity pre žiakov počas i mimo vyučovania, dostatok krúžkov, starostlivosť o dieťa pred i po vyučovaním.

       • ZŠ Jana Amosa Komenského je najstaršou školou v meste a dlhodobo vzdeláva deti z Centra pre deti a rodinu a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktuálne národné testovania  zverejňujú sumárne výsledky testovaných žiakov za školu čo znamená, že skladba žiakov  sa odráža i na výsledkoch testovania školy ako celku, nie na individuálnych výsledkoch žiakov. Rebríčky ako INEKO nehodnotia komplexne kvalitu školy, čím sa do popredia dostávajú školy s nižším alebo žiadnym počtom znevýhodnených žiakov. Napriek tomu škola má každoročne žiakov, ktorí dosahujú výsledky v testovaní niečo pod 100%.
       • Škola sa zapája do národných i medzinárodných projektov, ktoré umožňujú žiakom spoznať iné kultúry či reálne komunikovať v cudzom jazyku.
       • Zamestnanci školy sústreďujú všetku energiu na žiakov školy  čo znamená, že organizujú pre nich množstvo akcií a aktivít, o ktorých si môžete prečítať na našich stránkach. https://zskomsered.edupage.org/.
       • Škola zapája žiakov do rôznych súťaží. Žiaci obsadzujú okrem popredných miest v športových súťažiach i popredné miesta v umeleckých a vedomostných súťažiach. 
       • Škola poskytuje množstvo športových, umeleckých či výchovno-vzdelávacích krúžkov.
       • Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského poskytuje záujmovú činnosť v športových alebo tanečných útvaroch a žne úspechy na národných i medzinárodných súťažiach.
       • Školský klub detí poskytuje starostlivosť a bohatú výchovnú činnosť pre žiakov od 6.30 hod. do 17.00 hod.

       Aké má škola priestory? 

       Priestor školy vplýva na proces učenia sa i náladu žiakov, preto sa neustále snažíme o jeho skvalitnenie.  Naša škola vznikla spojením dvoch škôl čím získala dostatok priestoru pre odborné učebne, kmeňové triedy i veľký areál.  

       V roku 2023 oslavuje ZŠ Jana Amosa Komenského 60. výročie založenia a pri tej príležitosti organizuje Deň otvorených dverí nie len pre budúcich prvákov, ale aj absolventov a priateľov školy 21.apríla 2023 od 14.00 hod.  do 19.00 hod. Ak si chcete prezrieť školu z pohodlia domova, na školskej stránke nájdete virtuálnu prehliadku http://www.provirtual.sk/images/projekty/projekt877/zssered.html. Škola má okrem bežných tried a oddelení školského klubu:

       • 5 jazykových učební, 4 počítačové učebne, 4 učebne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školskú knižnicu, fyzikálnu učebňu, učebňu biológie, chemické laboratórium, učebňu prírodovedy, lego učebňu, školské dielne, oddychovú zónu v exteriéri školy, vonkajšiu eko učebňu,
       • 3 telocvične, posilňovňu, novú atletickú dráhu, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, 2 fit parky, detské ihrisko, 
       • školskú jedáleň, ktorá varí aj pre žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.

       Kto v škole učí?

       Škola má vysoko kvalifikovaný a stabilný  pedagogický zbor, ktorý sa neustále vzdeláva. Takmer všetky predmety sú odučené odborne.

       Okrem učiteľov na škole pôsobí školská knihovníčka a podporný tím zložený zo špeciálnych pedagogičiek, školskej psychologičky, asistentov i školskej zdravotnej sestry.

       • Všetci zamestnanci  školy pravidelne absolvujú množstvo individuálnych vzdelávaní.
       • Vedenie školy organizuje vzdelávania pre celý pedagogický zbor.
       • Zamestnanci školy spolupracujú s rôznymi organizáciami so zámerom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
       • Ak sa na škole zavádza nová metóda, časť kolegov, ktorí ju využívajú absolvuje rozsiahlejšie  vzdelávanie ako napríklad Hejného matematika, Informatika s Emilom či program FinQ, s ktorým o mesiac začíname a je zameraný na rozvoj kritického myslenia a finančnej gramotnosti žiakov.

       Dôvera našich žiakov, rodičov a meniaca sa spoločnosť nás ženie neustále na sebe pracovať, napredovať a nepoľavovať . Omnoho viac  o škole a zápise  budúcich prvákov nájdete na našej stránke https://zskomsered.edupage.org/a/zapis-do-1rocnika-20232024.

       Tešíme sa na stretnutie na Dni otvorených dverí a zápise.

       PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského

     • Netradičné hodiny literatúry
      • Netradičné hodiny literatúry

      • Vášnivých čitateľov kníh v súčasnosti akosi ubúda. A čím je niečoho menej, tým viac to považujeme za vzácnejšie a výnimočnejšie.Jedným z výnimočných žiakov je aj náš siedmak Roman Harakaľ. Mesiacom knihy je preňho nielen marec, ale ktorýkoľvek mesiac v roku. Romanovými priateľmi sú totiž už odmalička práve knihy. Prečítal ich veľa, dokonca už jednu aj napísal. Nesie názov Tertopia. Práve o nej, ale aj o čitateľskej záľube prišiel porozprávať piatakom. Aspoň na jednu hodinu sa spolu s Romanom preniesli do jeho sveta fantázie a zoznámili sa s novými hrdinami. Lenže Romanovi chýbajú v knižke ilustrácie. Verí, že piataci mu s nimi pomôžu a dej oblečú do farieb.Čítanie kníh inšpirovalo teda Romana k napísaniu vlastnej knižky. No okrem toho prežíva s literárnymi hrdinami rôzne situácie, skvalitňuje si slovnú zásobu, ba dokonca dostáva z diktátov len jednotky.Samozrejme, aj vďaka bohatej fantázii píše Roman ďalšie príbehy. Iste nám čoskoro prezradí viac. Romanovi ďakujeme, tešíme sa a prajeme mu, aby ho literárne nadšenie sprevádzalo naďalej.  Mgr. L. Budinská

      • Svetový deň povedomia o AUTIZME

      • Už túto nedeľu 2.apríla, bude Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti. Typickým spôsobom je práve modrá farba, ktorou sa vysvecujú verejné budovy. Obleč si v pondelok na seba niečo modré pod heslom "Vysvieťme aj našu školu namodro!"

     • Ďalší športový úspech našich žiakov.
      • Ďalší športový úspech našich žiakov.

      •  

        

       Dňa 31.3.2023 sa uskutočnil  McDONALD´S  CUP 24.ročník – skupinové kolo. Súťaže sa zúčastnili školy:

          ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď     ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď     CZŠ sv.Cyrila a Metoda, Sereď

       Zápasy sa odohrali podľa platných pravidiel. Malí futbalisti predviedli skvelé výkony. S výsledkami sme boli nadmieru spokojní. Víťaz mohol byť len jeden a tentokrát sa to podarilo nám. Týmto výsledkom sme si zaistili postup na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 20.4.v Galante. Zúčastnením družstvám ďakujeme za účasť. Ďakujeme rozhodcovi p.Droppovi za skvele odpískanie zápasov a trénerovi p.Hrehorovi za prípravu športovcov.

        

       PaedDr.J.Očenášová, Mgr.Beličková

      • Máme ďalšie víťazky!

      • Okresné kolo súťaže v prednese umeleckého textu - Čaro slova - pokračovalo 30.3.2023 súťažiacimi III. kategórie. Tento deň bol úspešný pre obe naše ôsmačky. Texty predniesli precítene, pútavo a porote sa páčili. Lenka Vargová bude pokračovať v súťaži v krajskom kole, pretože sa umiestnila na krásnom 1. mieste v prednese poézie. Sofia Sedláková získala za prednes prózy veľmi pekné 3. miesto. Obidvom skvelým recitátorkám ďakujeme, srdečne im blahoželáme a želáme mnoho ďalších úspechov!

       Mgr. L.Budinská

     • Dávid Král;k – Druháci a štvrtáci
      • Dávid Král;k – Druháci a štvrtáci

      •  

       Dňa 30.3.2023 nás navštívil spisovateľ, učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme Dávid Králik. Pre deti druhého ročníka mal pripravenú knižku s názvom šibalstvá králička Dávida. Táto kniha obsahuje 12 rozprávok na dobré ráno a 12 rozprávok na dobrú noc. Každá rozprávka na dobrú noc končí upokojujúcimi formulkami, aby sa dieťaťu príjemne zaspávalo. V prílohách tejto knižky môžeme nájsť rôzne logopedické cvičenia a tiež cviky na jógu. Cieľom u druhákov  bolo, aby každý odchádzal z tejto hodiny s tým, že vie, čo všetko sa musí stať, aby vznikla kniha a aby každý vedel nakresliť králička. Deti odchádzali z týchto hodín spokojné a šťastné pretože nie len že sa dozvedeli o procese výrobe knižky ale aj si zatancovali, zaspievali, rozcvičili svoje jazýčky a svojho králička si aj nakreslili.

       Jedného dňa prišla na svet pohotová Myš a vynaliezavá Lienka – čo takto napísať knižku, kde sa čitateľ i spisovateľ dozvedia, ako by to dopadlo, keby mali všetci na výber. Spojili sa a vytvorili myšlienku... Takto začal hodiny pre štvrtákov Dávid. Deťom predstavil knihu s názvom V jablku, ktorá má 350 strán a je určená pre deti od 9 rokov. Zvláštnosťou tejto knihy je možnosť voľby na konci každej kapitoly. Čitateľ vždy dostane na výber, aby sa sám rozhodol, kadiaľ chce pokračovať v príbehu ďalej. Dieťa môže knižku čítať 33 krát a na 350 stranách môže zakaždým prežiť celkom iný príbeh. Súčasťou knižky je aj mapa, kde si dieťa môže značiť svoje predošlé rozhodnutia, aby vedelo, kadiaľ išlo pri predchádzajúcom čítaní. Cieľom pre trošku starších žiakov bolo, aby každý na konci vedeli povedať v čom je kniha „V jablku“ iná, v čom sa odlišuje od všetkých ostatný kníh. Štvrtákom ale aj všetkým pani učiteľkám sa veľmi páčilo a taktiež si aj zaspievali a mali možnosť sa v príbehu rozhodnúť kadiaľ chcú pokračovať sami ale aj v skupinkách.

       K. Henčeková

     • Čaro slova - je tu zas...
      • Čaro slova - je tu zas...


      • Súťaž v umeleckom prednese pod názvom Čaro slova malo pokračovanie aj 29. marca. V priestoroch Galantského osvetového strediska predviedli recitátori 2.kategórie (žiaci 5. – 7.ročníka) svoje recitačné umenie, ktoré nezvládne len tak hocikto. Okrem talentu si umelecký prednes vyžaduje aj správnu techniku. Všetky tieto schopnosti si mohli naše žiačky z 5.B – Natálie Krchová a Sofia Tomčányiová porovnať a vyskúšať v okresnom kole. Obe dievčatá reprezentovali našu školu bravúrne a so cťou. Natálka svojím prednesom očarila porotu, získala 1. miesto v kategórii – prednes prózy a postúpila tak do krajského kola.  Dievčatá, boli ste skvelé a ďakujeme. 
       Mgr. Hana Čížová

     • Pekný úspech našich malých volejbalistov.
      • Pekný úspech našich malých volejbalistov.

      •  

       V stedu sa na našej škole odohralo II. kolo MIDICOOLVOLEJBALU žiačok a žiakov. Opäť sa zúčastnili  ZŠ J.A. Komenského, ZŠ J.Fándflyho a seredské gymnázium Vojtecha Mihálika.

       Dievčatá nám urobili veľkú radosť. Predvádzali krásnu hru s minimom chýb a obsadili 1. miesto. Postupujú na majstrovstvá kraja do Studienky. Chlapci boli menej zohratým tímom, ale s veľkou perspektívou a obsadili 2. miesto v Trnavsko- Bratislavskej oblasti.

        

                                                                              Blahoželáme a držíme palce do ďalších súbojov.

       Mgr. Z.Krajčovičová

     • Tanečníčky LY DANCE UNITED opäť úspešné
      • Tanečníčky LY DANCE UNITED opäť úspešné

      •  

        

       Súťažnú sezónu odštartovali tanečníci a tanečníčky LY Dance United cez víkend 25.- 26. 3. 2023 v Bratislave súťažou Pohyb bez bariér. V sobotu nás reprezentovali v kategórii „Open choreography“ choreografiou Cesta okolo sveta. Ako by povedal klasik- prišli, zatancovali, zvíťazili a zaslúžene si domov odniesli zlaté medaile.

       Nedeľa sa niesla v duchu Hip-hopu a Street Dance. V poobedných hodinách sa po prvý krát na veľké pódium pred porotu postavila skupina DETI 1. Odpálili energickú show s názvom Wu- tang kids a pódiové umiestnenie im uniklo o vlások. V kategórii detí nás reprezentovala aj skupina DETI 2 s choreografiou Completed the mision, ktorá potvrdila svoju pozíciu favorita a s prehľadom zvíťazila.

       V kategórii juniorov sme mali zastúpenie tiež dvomi tímami. JUNIORI B predviedli choreografiu s názvom Got flow a JUNIORI A Street talking. V obrovskej konkurencii bola úspešnejšia druhá formácia, ktorá si vytancovala 5.miesto.

       Dievčatá tancujúce v hlavnej vekovej kategórie ukončili naše pôsobenie v súťaži choreografiou Get up. Umiestniť na popredných troch miestach sa im síce nepodarilo, no našu tanečnú školu reprezentovali na jednotku.

       Všetky naše formácie si vytancovali aj postup na partnerskú súťaž EUROPEAN CHAMPIONSHIP, ktorá sa uskutoční v nemeckom Kalkare.

       PaedDr. J.Čelárová

      • Skupinové kolo vo florbale starších žiačok

      • Žiačkam ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa podarilo vyhrať 1.miesto v skupinovom kole v súťaži Super florbal starších žiačok a postúpiť do okresného kola. Skupinové kolo sa uskutočnilo 27.3.2023 a zúčastnila sa ho ešte ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi. Žiačkam budeme aj naďalej držať palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 14.4.2023 V Galante.

       Mgr. E.Juríček

     • OKRESNÉ KOLO „ČARO SLOVA“
      • OKRESNÉ KOLO „ČARO SLOVA“


      • Dňa 28.3. 2023 sa v Galante konalo okresné kolo recitačnej súťaže „ČARO SLOVA“
       V prednese poézie za 1. kategóriu nás reprezentovala
       Barborka Barienčíková zo 4.B triedy.
       V prednese prózy za 1. kategóriu nás reprezentovala
       Nicol Drgoňová zo 4.C triedy.
       Dievčatá vzorne zastupovali našu školu a boli perfektné.
                                ĎAKUJEME
       A. Pauerová, I. Tušková

     • Pečieme po anglicky
      • Pečieme po anglicky

      •  Piecť po anglicky? Áno, piecť na hodine anglického jazyka podľa anglického receptu! Žiaci 6. ročníka sa počas jednej hodiny angličtiny vyzbrojili čerstvými ingredienciami, chuťou piecť a zabaviť sa. Tá zrazu dostala konkrétnu chuť a vôňu, ktorá sa vznášala po celej budove školy. Žiaci si vyhrnuli rukávy a svoje (ne)skúsenosti v kuchyni ukázali v plnej kráse a upiekli si svoj vlastný apple crumble (jablkový mrveničkový koláč) v školskej kuchynke. Milí rodičia, možno ste ani netušili, akých šikovníkov doma máte Len tak ďalej, šiestaci!

       Mgr. A.Droppová

     • MIDICOOL VOLEJBAL
      • MIDICOOL VOLEJBAL

      • Starší žiaci a staršie žiačky sa vo štvrtok 23.3.2023  zúčastnili I. kola turnaja v Midicoolvolejbale , ktorý sa uskutočnil na ZŠ J. Fándlyho v Seredi. V kategórii starších žiačok sa zúčastnili družstvá seredských škôl : ZŠ J.Fándlyho , GVMS , ZŠ J.A Komenského a v kategórii starších žiakov družstvá :J.Fándlyho  a ZŠ J.A Komenského( družstvo  ZŠ Hlohovec zo súťaže odstúpilo.) Staršie žiačky I kolo vyhrali , starší žiaci boli v tomto kole na II. mieste. Srdečne gratulujeme a držíme palce do ďalších turnajov.                                    Mgr. Válkyová 

        

     • Deň učiteľov
      • Deň učiteľov

      • 28. marec je oslavou výnimočnej práce pedagógov. Najlepším učiteľom je život sám. Učiteľ je ten, ktorý dáva žiakovi to najcennejšie, základy pre život. Pretože od základov sa odvíja všetko. Nie je to iba o učiteľovi, ale aj o žiakovi a jeho rodine. Spoločne tvoríme neoddeliteľný celok. Vraví sa, že najlepšia škola je tá, v ktorej sa deti učia s radosťou. Radosť pociťujú, keď majú chuť spoznávať nové, objavovať, tvoriť. Veríme, že aj naša škola je pre žiakov plná  zážitkov a zábavy.

       Dnešný DEŇ UČITEĽOV na našej škole bol netradičný. Na niektorých hodinách na 1.stupni si rolu učiteľov vyskúšali rodičia. Iba jeden rodič sa odhodlal postaviť pred žiakov na 2.stupni. Po konzultácii s učiteľmi prišli všetci svedomito pripravení.  Pre všetkých – žiakov, učiteľov a rodičov to bol obohacujúci zážitok.  Zvládli to super, za čo im patrí veľká vďaka!

       DEŇ UČITEĽOV spríjemnili všetkým pedagógom aj žiaci zo školského parlamentu úprimným poďakovaním v mene všetkých spolužiakov, pani kuchárky sladkým prekvapením či Coffee VERONIA dobrou kávou.

       Ďakujeme našim rodičom, žiakom a všetkým, ktorí dnes spríjemnili deň našim učiteľom!  

     • Štvrtáci na návšteve
      • Štvrtáci na návšteve

      • Žiaci 4.B zažili úžasný deň. Navštívili domov sociálnych služieb Astoria v Hornom Čepeni. Seniorom spríjemnili deň kultúrnym programom. Žiaci zaspievali, zahrali na gitare, zarecitovali a na záver starkým porozprávali o svojich obľúbených knižkách. Seniori nám povedali o svojich obľúbených knihách, podelili sa aj o svoje zážitky z Veľkej noci, ktoré zažili v rôznych regiónoch a kútoch Slovenska. Veľmi sa nám páčil ujo Stanko, ktorý si toho veľmi veľa pamätal. Deti sa zhodli na tom, že ujo Stanko je "najväčší boss" tohto zariadenia.  Ďakujeme za krásne prežitý deň a nakoľko sa nám veľmi páčilo, sľúbili sme im, že sa určite ešte vrátime.

       Karin Henčeková, PaedDr. Jana Očenášová

     • 1.miesto v skupinovom kole v Super Florbale starších žiakov
      • 1.miesto v skupinovom kole v Super Florbale starších žiakov

      • Dňa 24.3.2023 sa uskutočnilo skupinové kolo v Super Florbale starších žiakov. Sily si prišlo zmerať 5 základných škôl a to : ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi, ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ZŠ Šoporňa a ZŠ Pata. Hralo sa systémom každý s každým a zápasy trvali 15 minút. Našim žiakom sa podarilo vybojovať 1.miesto a tak postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 19.4.2023.

       Výsledky skupinového kola:

       1. ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď

       2. ZŠ Šoporňa

       3. CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď

       4. ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

       5. ZŠ Pata

       Srdečne gratulujeme a v ďalších kolách budeme našim žiakom držať palce.

        

       Mgr. E. Juríček

     • Deň vody
      • Deň vody

      • V mesiaci Marec sme mali možnosť pripomenúť si významné dni, ktoré sú sprevádzané aj s rôznymi udalosťami.  Pri príležitosti Svetového dňa vody 22.3.2023 sme pripravili pre deti v ŠKD rôzne aktivity, pri ktorých si mali možnosť osvojiť nové poznatky spojené s týmto dňom. Voda je súčasťou nášho každodenného života, a preto je dôležité to vštepovať  deťom už od útleho veku.

       Deti v ŠKD mali možnosť vo svojich oddeleniach vyskúšať aj zaujímavú techniku, ktorá sa nazýva Enkaustika, prostredníctvom, ktorej vytvárali kvapky vody. Taktiež sa dozvedeli, čo je to kolobeh vody, a akým spôsobom sa voda dostáva do našich domov. Prostredníctvom videa mali možnosť vidieť, aký proces predchádza tomu, kým je voda čistá a pitná. Pri príjemnom počasí si kvapky vody deti mohli kresliť aj na chodník v škole...

        

       Palečková Martina 

     • 22. marec - Svetový deň vody
      • 22. marec - Svetový deň vody

      •  

       Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ Leonardo da Vinci

       Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Voda je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na fotografiách z vesmíru.

       Voda je najbežnejšia kvapalina. Je nepostrádateľná pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. V mnohých smeroch riadi náš život. Podmieňuje, kde môžeme žiť, od nej závisí, či môžeme siať a produkovať dostatok potravy, ovplyvňuje počasie. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny.

       Svetový deň vody (angl. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN).

       Aj u nás v škole na 1. stupni sme si tento deň pripomenuli prostredníctvom tematického vyučovania. Triedne učiteľky pripravili pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity, ktorých sa žiaci  dozvedeli o kolobehu vody, o tom aká je voda pre nás vzácna, aká je to zdravá tekutina na pitie oproti sladeným nápojom, aké sú základné pravidlá pitného režimu, ako vodou šetriť, ako ju svojím pričinením chrániť. Súťažili v pití vody a tvorili básničky o vode.

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie