• Aktuality

      • OZNAMY

      • Školská jedáleň

        

       PREPLATOK ZA STRAVU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

       Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ  Jana  Amosa  Komenského v Seredi  oznamuje, že v mesiaci júl 2023 bol   rodičom zasielaný zostatok na stravnom / nad 50 €/, ktorú platili v uplynulom školskom roku, na číslo účtu, z ktorého platbu  hradili.

        

       Preplatok stravného /menej ako 50 €/ pozostávajúci z režijných nákladov  (uhradených počas  vzdelávania keď sa žiak nestravoval) a doplatkov za stravu (za obedy, ktoré neodobral – bol odhlásený) sa presúvajú do nového školského roka 2023/2024. Všetkým žiakom 9.ročníka a žiakom odchádzajúcim na iné školy bol preplatok stravného vrátený . Ak sa žiak v školskom roku 2023/2024 nebude stravovať v školskej jedálni a má preplatok je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne emailom veduca.kuchyne@zskomsered.sk alebo telefonicky 0316270147, 0910332191 a požiadať o vrátenie preplatku. Aktuálny preplatok sa zobrazuje rodičom žiaka v edupage v časti platby.

        

       PODMIENKY STRAVOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

        

       Rodičia  žiakov,  ktorí  sa budú stravovať v  školskej jedálni  od nového školského roka, musia svoje dieťa prihlásiť na stravovanie a to vyplnením Prihlášky na stravovanie, ktorá obsahuje aj žiadosť o štátnu dotáciu. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba posielať buď  e- mailom na adresu  veduca.kuchyne@zskomsered.sk, prípadne osobne u vedúcej školskej jedálne. Informácie na t. čísle 0316270147, 0910332191.  Prosím nezabudnite na dátum od kedy Vaše dieťa bude odoberať stravu a nezabudnite si vybrať položku – žiadam – nežiadam o štátnu dotáciu na obedy.  Platba  musí byť uskutočnená  najneskôr do 31.8.2023 resp.  tak, aby platba bola pripísaná  na účet školskej  jedálne 2 dni pred začatím stravovania.

       Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť TU  prihlaska_do_jedalne_2023-2024.pdf alebo si ju rodič  vyzdvihne osobne v školskej jedálni, prípadne na recepcii školy.

       Ak žiak  chodil minulý rok na obed -  neznamená to, že automaticky pokračuje ďalej aj tento rok. Každý žiak bez ohľadu na to aký má preplatok v školskej jedálni sa musí  prihlásiť vypísaním prihlášky.  Následne sa Vám v aplikácii edupage – platby – zobrazí informácia o platbách v školskej jedálni..  Prosíme rodičov, aby dodržali postup – prihláška – platba – obed!

       Žiak, ktorý nebude mať odoslanú Prihlášku na stravovanie a zaplatenú sumu  nie je prihlásený na stravovanie.

       Čipové kľúče ostávajú z minulého školského roka. Ak sa žiak nebude stravovať, čip neodovzdáva. Čipové kľúče vydáva škola, ktorú žiak navštevuje a nie  školská jedáleň. Bez čipového kľúča  školská jedáleň nebude vydávať obedy.

        

       PLATBA NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

        

       Napriek tomu, že  obed je dotovaný štátom  zákonný zástupca dieťaťa platí 30 €/jednorazová platba/ + režijné náklady 4 € mesačne

       • Dotáciu na stravu  poskytuje štát len vtedy ak sa žiak zúčastní na vyučovacom procese a odoberie obed v školskej jedálni. Dotácia na desiatu sa neposkytuje.
       • Obedy do obedárov sa nevydávajú. Ak žiak neodoberie obed /nečipne sa/  alebo rodič neodhlási stravu počas neprítomnosti žiaka na vyučovaní platí si plnú výšku obeda podľa 3.finančného pásma pre I. stupeň 1,70 € a pre II. stupeň 1,90 €. Plnú výšku obeda si taktiež platí rodič ak je dieťa choré a  nestihne v prvý deň dieťa odhlásiť a vyzdvihne si obed v školskej jedálni do obedára, na ostatné dni počas choroby dieťaťa musí rodič svoje dieťa zo stravy odhlásiť.

                                                          

       2)  Spôsob úhrady :

       • bankovým prevodom na č .účtu: SK6809000000005044271737 SLSP (pri úhrade uvádzať správny VS, ktorý Vám bol vygenerovaný v edupage, aktuálnu triedu, meno a priezvisko žiaka) -nastavte si trvalý príkaz v banke
       1. Platba:
       • 1. a  2.stupeň: 30 € - kaucia /jednorazová platba za neodobraný alebo neodhlásený obed/
       • režijné náklady 4 € mesačne
       • obed + desiata = 4 € režijné náklady + 15 € desiata
       • iba desiata 16 € (desiata 1 a 2. stupeň  - 0,75€/ deň = 15 € mesačne + režijné náklady 1€)
       • každý stravník musí mať zaplatenú kauciu 30 € /jednorazová platba – ak ju žiak vyčerpá   je nutné sumu obnoviť./
       • ak ste nepožiadali o štátnu dotáciu  platí sa  4 € režijné náklady /mesiac + 1,70 €/deň pre I. stupeň a 1,90 €/deň pre II. stupeň
       • rodič, ktorý  je poberateľom hmotnej núdze alebo životného minima režijné náklady

       za svoje dieťa  neplatí /doklad z ÚPSVaR do 5.9.2023/

       Prosím skontrolujte si na edupage svoje preplatky z minulého školského roka, ak máte dostatočný kredit – 34 € a viac, platbu na september nemusíte platiť ak máte menej treba doplatiť do sumy 34 €.

        

       Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení   školského stravovania a vyžaduje si  osobitné  diétne stravovanie. Škola diétne stravovanie neposkytuje. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate -  Prihláška na stravovanie – vypísať  TU

       K prihláške treba doložiť správu od lekára špecialistu - / ktorí odovzdali v máji už nemusia/. Peniaze od zriaďovateľa Vám  budú vyplatené na účet.

        

        

       Antónia Míková, vedúca školskej jedálne

        

       Školský klub detí

        

       Do ŠKD sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom dieťaťa (na vytlačenie TU ziadost_o_prijatie_do_skd_.pdf. Prihlášku podávajú iba noví žiaci.

       Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je určená Všeobecne záväzným nariadením mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17.7.2019  a č.8/2022 zo dňa 13.12.2022 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších predpisov 

       Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca  mesačne sumou 20,00 na jedno dieťa. Príspevok  sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

       Príspevok v školskom klube detí sa za dieťa neuhrádza,  ak zákonný zástupca dieťaťa  predloží  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

       Odhlásiť dieťa  zo ŠKD je potrebné uskutočniť písomnou formou ( odhláška TU odhlasenie_z_skd.pdf.

       Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

       Ak zákonný zástupca dieťaťa neuhradí poplatok ŠKD do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a neurobí tak ani pri upozornení na omeškanie, riaditeľ školy môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z ŠKD. 

       Spôsob úhrady príspevku:

       prevodom z bankového účtu ( trvalý príkaz, príkaz na úhradu, E- banking)

       Údaje o prijímateľovi : Základná škola Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď

       Číslo účtu v tvare IBAN: SK31 1111 0000 0066 2201 9029  (tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne).

       Variabilný symbol: pridelený žiakovi

       Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

        

   • Kontakty

    • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
    • 031 6270151 alebo 031 6270140
    • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
    • IČO: 37836706
    • DIČ: 2021618654
    • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
    • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
    • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
    • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
    • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
    • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
    • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
    • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
   • Prihlásenie