• Aktuality

     • Svetový deň srdca
      • Svetový deň srdca

      • 29.9. si každý rok pripomíname svetový deň srdca. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšiť povedomie o rizikách a faktoroch srdcovo  - cievnych ochorení. Naši piataci mali workshop kde sme sa rozprávali o našom srdci, ako si ho udržať zdravé. Ako veľmi je dôležitý zdravý životný štýl. Tento rok sa kampaň k svetovému dňu srdca, zameriava hlavne na pohyb. Zacvičili sme si, odmerali si tlak krvi, stetoskopom si vypočuli naše srdcia a vyrobili sme plagát k tomuto dňu. Nezamerali sme sa len na srdce ako orgánu, ale čo naše duševne a citové prežívanie? Aj ono potrebuje znížiť prijem bolesti a trápení. O obe srdcia v nás sa treba vedieť postarať, aby boli obe zdravé.

       Mgr. Lucia Vargová Droppová

     • Zážitkový deň v Trnave
      • Zážitkový deň v Trnave

      •  

       Dňa 26. septembra sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili akcie Európsky deň jazykov.
       V Trnave nás najskôr privítal pán sprievodca, ktorý nás previedol historickou Trnavou, zaviedol nás na zaujímavé miesta a prerozprával nám rôzne mestské legendy.

       Po komentovanej prehliadke sme sa presunuli na Trojičné námestie, kde nás čakali stánky, v ktorých sme robili aktivity zamerané na cudzie jazyky. Na stanovištiach boli prichystané aktivity spojené so slovenským, anglickým a nemeckým jazykom, ale prekvapili nás aj také exotické jazyky ako japončina či latinčina, ktorá je už vymretým jazykom. Dokonca sme dostali možnosť vidieť a vyskúšať si aj Braillovo písmo. Mohli sme sa zapojiť do lúštenia tajničiek, hier s pexesom, spájania obrázkov s posunkovou rečou či lúštiť hlaholiku. Za každú poctivo splnenú aktivitu sme dostali pečiatky a následne sme boli ocenení vecnými cenami.

       Po drine s jazykmi sme dostali zaslúžený hodinový rozchod v historickej časti mesta, a potom sme sa už presunuli k autobusu a zamierili domov. Tento výlet bol veľmi poučný a ďakujeme sprievodcovi a našim pani učiteľkám, že to s nami zvládli.

       E.Murčová (8.A), M. Kavický (8.B)

     • Vlastivedná exkurzia na Mestský úrad v našom meste.                           Voľby.
      • Vlastivedná exkurzia na Mestský úrad v našom meste.                           Voľby.

      •  

       Blížia sa voľby do parlamentu a našich malých tretiakov veľmi zaujíma čo sa deje vo svete okolo nich.

       26. septembra 2023 niekoľko dní pred celonárodnými voľbami do parlamentu, žiaci tretieho ročníka navštívili Mestský úrad v Seredi a vďaka pani Mgr. Silvii Kováčovej a pánovi Marekovi Čulagovi, z odboru školstva, sa dozvedeli veľmi zaujímavé  informácie. Naši milí a šikovní žiaci sa pohodlne usadili vo veľkej zasadacej sále a hlasovanie sa mohlo začať.............

       Pani Mgr. Silvia Kováčová nám pútavo porozprávala o mestskom zastupiteľstve. Kto ho tvorí, o poslancoch, voľbách do mestskej samosprávy. Mohli sme vidieť znak nášho mesta, vlajky, ktoré sa nachádzajú  vo veľkej rokovacej sále. Dozvedeli sme sa aké rekonštrukcie čakajú naše mesto. O obnove železničného mostu. Tešíme sa na nové cyklistické chodníky. Naši tretiaci si veľmi želali, aby sa upravila doprava pred našou školou. Chceli by viac ihrísk a bazén.

       Naše deti mali veľa otázok a správali sa ako naozajstní zástupcovia nášho mesta. Veľmi pekne a slušne. Pani Mgr. Silvii Kováčovej sme sa poďakovali a dohodli sme sa, že o rok keď budeme štvrtáci sa na MsÚ opäť vrátime.

       Peknú exkurziu sme ukončili v Muzeálnej záhrade, kde nám pani  Diková   porozprávala o Mestskom múzeu, ktoré budeme pravidelne navštevovať na hodinách vlastivedy.

       Slnečný septembrový deň sme ukončili zbieraním gaštanov v mestskom parku, pretože budúci týždeň chystáme výstavu jesenných plodov.

       Prežili sme nádherný zážitkový deň.

       Veľká vďaka  patrí našim tretiakom za vzornú reprezentáciu našej školy v exteriéri.

       Pani Mgr. Silvii Kováčovej a Marekovi Čulagovi  z odboru školstva v Seredi a ich pútavé rozprávanie.

       Tr. učiteľky 3.A, 3.B, 3.C

     • Návšteva z Tišnova.
      • Návšteva z Tišnova.

      •  

                 V dňoch 21. – 22. septembra sme na pôde našej školy opäť privítali kolegov a kamarátov z partnerskej základnej školy Smíškova Tišnov. Českí aj slovenskí žiaci prežili spoločne dva zaujímavé dni s pestrým programom obohateným o „prespávačku“ v telocvični, na ktorú sa žiaci našej školy zrejme tešili najviac. Ešte predtým sa však museli „popasovať“ s rôznorodými aktivitami, ktoré sme pre nich pripravili v areáli našej školy, ako aj mimo nej.

       Po úvodnom občerstvení našich českých kamarátov kultúrnym programom roztancovali mažoretky z 3. ročníka, dievčatá z LY Dance a speváčky s vystúpením folklórnych piesní.  Ďalšia skupinka českých žiakov si prezrela priestory našej školy na budove A a v školskej knižnici čakala na nich prezentácia o našej škole obohatená o hru kahoot, ktorá mala u českých žiakov veľký úspech.

       V rámci spoznávania mesta Sereď a jeho okolia sa hostia, ale aj domáci v Mestskom múzeu dozvedeli zaujímavé informácie o vodných mlynoch v minulosti a na vlastné oči sa presvedčili ako funguje Vodný mlyn v Jelke.

        

       Po návrate z výletu sme zahájili večerné aktivity v priestoroch školy na budove B. Žiaci si vyberali z pestrej ponuky: športové hry, kino, spoločenské hry, netradičné disciplíny, ako aj varenie tradičných slovenských jedál. Každý si prišiel na svoje.

        

       Po prenocovaní v telocvični a posilnení výdatnými raňajkami sa českí a slovenskí žiaci vrhli do učenia. Českí kamaráti obohatili vyučovanie svojou prítomnosťou a veríme, že na hodinách matematiky, slovenčiny, informatiky, či mnohých ďalších sa cítili ako doma a zároveň si z odniesli nové postrehy a  zaujímavosti. Tematické vyučovanie na hodinách anglického jazyka venované Európskemu dňu jazykov zaujalo českých kolegov a inšpirovalo ich k ďalším nápadom a aktivitám.

        

       Spoločný program sme ukončili popoludňajšou aktivitou v telocvični, kde žiaci reflektovali svoje zážitky a postrehy z pobytu.

        

        Unavení, ale zážitkami nabití sme sa s našimi návštevníkmi rozlúčili dúfajúc, že sa opäť uvidíme.

        

        

       Chceli by sme poďakovať p. Súkenníkovi (mäsovýroba Pata), p. Bellayovi (ovocie a zelenina),  spoločnosti Bagetka s.r.o., rovnako ako aj všetkým vyučujúcim a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave tohto stretnutia a tým podporili našu partnerskú spoluprácu, upevňovanie medzinárodných vzťahov a šírenie posolstva projektu Erasmus + .

        

       Tešíme sa na ďalšiu priateľskú návštevu!

        

        

       PaedDr. Jana Čelárová, Mgr. Jana Fogelová

     • Obrovský kus práce 👏👌
      • Obrovský kus práce 👏👌

      • Škola je kľúčovým pilierom budúcnosti, nakoľko má značný vplyv na celkový rozvoj žiakov. V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si uvedomujeme, že okrem iného moderný, bezpečný, udržiavaný interiér či exteriér školy má dopad na vzdelávanie, správanie sa žiakov či sociálne vzťahy, a preto sme počas leta investovali okrem financií aj značnú časť energie zamestnancov do obnovy prostredia školy. 

       Nakoľko v decembri 2023 uplynie 60. rokov od zriadenia školy, výmena elektro rozvodov v pôvodnej budove bola nevyhnutnosťou. Prvá etapa rekonštrukcie sa uskutočnila v lete 2022 a počas tohtoročných prázdnin sme vymenili staré elektrické rozvody a svietidlá aj v druhej časti budovy. V súčasnosti využívame vo vzdelávacom procese počítače, projektory, interaktívne tabule, tablety a iné digitálne technológie oveľa viac ako v minulosti. Rekonštrukcia nám umožnila prispôsobiť infraštruktúru aktuálnym potrebám s dopadom na efekt a kvalitu vzdelávania. Na odstránení havarijného stavu sa finančne podieľalo ministerstvo školstva a zriaďovateľ školy mesto Sereď.

       Napriek tomu, že druhá budova školy je o desaťročia mladšia, zápasí s mnohými problémami. Počas leta sa nám podarilo vďaka finančnej investícii mesta Sereď odstrániť vlhkosť zo stien v šatniach a sociálnych zariadeniach pri telocvični. Priestory boli zaizolované, vymenila sa dlažba, obklady a celý priestor sa vymaľoval.

       V školskej jedálni problémy s izoláciou strechy a podlahy spôsobili presakovanie vody a následné vlhnutie podlahy i stropov. Pri odstránení havarijného stavu sa opravila časť strechy, vyspádovala sa, zaizolovala a obložila novou dlažbou podlaha vo výdajni. Odstránili a vymenili sme oduté obklady v skladoch a kuchyni. Okrem priestorov kuchyne, skladov, kancelárií či chodieb sa nám na budove B podarilo vymaľovať aj triedy, z ktorých odchádzali žiaci 9.ročníka.

       Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia Amosko, ktoré dlhodobo so školou spolupracuje na organizovaní letných táborov a sponzorského príspevku, sa nám podarilo zakúpiť nábytok do niektorých tried 1., 5. ročníka a oddelení školského klubu detí. Prostredníctvom finančného výťažku z Dňa rodiny, ktorý koncom minulého školského roka organizovalo rodičovské združenie sme čiastočne  zrekonštruovali a vybudovali druhú dielňu potrebnú na vyučovanie techniky. Z finančných prostriedkov, ktoré prostredníctvom 2% z daní škole darovali zamestnanci, rodičia a priatelia školy  sme zakúpili dataprojektory a interaktívnu tabuľu do tried 1. aj 2. stupňa.

       Koncom minulého školského roka škola získala grant na vybudovanie jazierka s fontánami na solárnu energiu, a počas letných prázdnin, vďaka sponzorom, sa nám podarilo upraviť okolie jazierka. Osadením lavičiek vznikol priestor vhodný na vzdelávanie či oddych. Gabionové záhony okrem estetickej funkcie  čiastočne zachytávajú dažďovú vodu v prechode medzi školskými budovami.

       Ďakujeme všetkým zamestnancom, žiakom a priateľom,  ktorí najskôr priestory vysťahovali a pripravili na rekonštrukciu a následne pomáhali pri upratovaní a zariaďovaní obnovených priestorov. Ďakujeme ministerstvu školstva, mestu Sereď a sponzorom za investovanie do bezpečnosti a modernizácie školy. Počas leta sme odviedli obrovský kus práce, aby naša škola udržala krok s 21. storočím.

       PaedDr. Paulína Krivosudská

        

     • Naši úžasní a šikovní prváci 🐱🐸☀️
      • Naši úžasní a šikovní prváci 🐱🐸☀️

      • Hráme sa a učíme sa. Pomaly si zvykáme na pravidlá, bavia nás všetky predmety, lebo hodiny prebiehajú zábavnou formou.

                                                                                                                                                             Prváci

     • Pamätný deň v Múzeu holokaustu v Seredi
      • Pamätný deň v Múzeu holokaustu v Seredi

      •  

            Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v Múzeu holokaustu v Seredi konala pietna spomienka za všetky obete nezmyselného vraždenia a prenasledovania.

            Za účasti prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej, preživších holokaust i významných osobností spoločenského života mali naši žiaci česť položiť veniec na pamätnom mieste múzea a vypočuť si slová nielen pani prezidentky, ale i preživšieho holokaust a svojho rovesníka zo seredského gymnázia.

            Tzv. Židovský kódex sa zapísal do dejín Slovenska krvavými písmenami. Vzišiel z nenávisti, skončil vraždením nevinných mužov, žien a detí. Na 9.september 1941 nesmieme zabudnúť práve preto, aby sa nikdy viac neopakovali podobné tragédie.  Pietne spomienky majú nenahraditeľné miesto vo výchove mladej generácie, pretože tieto udalosti pripomínajú a varujú pred skutočnosťami, ktoré vedú k podobným tragédiám. Veríme, že výchovou k znášanlivosti, láske a mieru dokážeme podobným tragédiám zabrániť.

        

                                                                                                                                      D. Braunová

     • Ponuka záujmových útvarov v ZŠ a CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v šk. roku 2023/2024
      • Ponuka záujmových útvarov v ZŠ a CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v šk. roku 2023/2024

      •  

       Základná škola Jana Amosa Komenského a Centrum voľného času pri ZŠ ponúkajú v šk. roku 2023/2024 nasledovné záujmové útvary:

        

        

       Centrum voľného času

       Termín odovzdania prihlášok do Centra voľného času (CVČ) : 12.9.2023

       Termín odovzdania vrátených podpísaných rozhodnutí o prijatí do CVČ : 18.9.2023. 

       Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času na osobu za každý mesiac obdobia školského vyučovania je: 

       a) pre osoby s trvalým pobytom v meste Sereď 

       1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny týždenne 3,30 €

       2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 6,60 €

       b) pre osoby s trvalým pobytom mimo mesta Sereď

       1. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je maximálne 4 výchovné hodiny týždenne 13,00 € 

       2. na záujmový útvar, ktorého celková časová dotácia je viac ako 4 výchovné hodiny týždenne 16,00 €

        

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • Leto plné oddychu od povinností, dobrodružstiev a zážitkov sa skončilo. Zvuk vŕtačiek, ktorý sa v škole ozýval celé dva mesiace vystriedal detský džavot a smiech.

       Začína nový školský rok vo vynovených priestoroch, rok plný výziev, možností , očakávaní a nových začiatkov.

       Nový školský rok je ako nová kniha, ktorej strany sú prázdne a plné očakávania.  Spoločne budeme písať rôzne príbehy, nové poznatky a mená nových priateľov. Verím, že tie príbehy budú:

       • výnimočné, pretože ešte stále oslavuje 60. výročie založenia školy,
       • plné výziev, pretože sme jednou zo 40. škôl, ktoré začínajú učiť inak,
       • plné odhodlania, pretože doposiaľ ako jediná škola na Slovensku máme titul Aktívna škola.

       Všetkým želáme úspešný školský rok 2023/2024 😉💐❤

       Veselý školský rok želá aj Lili Lentilka 😁😍

   • Kontakty

    • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
    • 031 6270151 alebo 031 6270140
    • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
    • IČO: 37836706
    • DIČ: 2021618654
    • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
    • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
    • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
    • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
    • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
    • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
    • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
    • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
   • Prihlásenie