• Aktuality

     • Súdna sieň
      • Súdna sieň


      • Vďaka hodine občianskej výchovy sme sa mohli vžiť do úlohy sudcu, prokurátora, obhajcu, svedka či obvineného. Po skupinách sme si mohli vyskúšať súdne procesy: boj o dieťa či veľmi aktuálna téma nebezpečné výzvy na sociálnych sieťach. Zistili sme aká náročná je príprava, či potreba znalosti zákonov. Sme vďační pánovi učiteľovi Ľ. Kostolányimu za pomoc na hodinách keď sme si témy pripravovali. Možno raz práve táto skúsenosť nám pomôže určiť naše smerovanie (samozrejme do pozície obvineného sa verím nikto z nás nedostane).

       Lenka Vargová 8.C

     • Skupinové kolo v malom futbale mladších žiakov
      • Skupinové kolo v malom futbale mladších žiakov

      • Na našej škole sa dňa 12.4.2023 uskutočnilo skupinové kolo v malom futbale mladších žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl a to ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, CZŠ Sereď, ZŠ SNP Galanta a ZŠ Pata. Zápasy sa odohrali podľa platných pravidiel. Naši futbalisti predviedli skvelé výkony a podarilo sa im obsadiť pekné tretie miesto. Ďakujeme rozhodcovi T. Hodúrovi za skvelé odpískanie zápasov a trénerovi p. Hrehorovi z CVČ za prípravu športovcov.

       Mgr. E. Juríček

     • 1. miesto v okresnom kole vo Florbale starších žiačok
      • 1. miesto v okresnom kole vo Florbale starších žiačok

      • Dňa 14.4.2023 sa v Galante uskutočnilo okresné kolo v súťaži Super florbal staršie žiačky. Žiačkam ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa podarilo vybojovať 1. miesto a tým postúpiť do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Dunajskej Strede. Súťaže sa zúčastnili 4 školy Galantského okresu a ich sily boli veľmi vyrovnané. Našim žiačkam gratulujeme a budeme im držať palce v krajskom kole.

       Mgr. E. Juríček

     • Ako spoznať dobrú školu
      • Ako spoznať dobrú školu

      • Blíži sa zápis do školy  a rodičia budúcich prvákov   sa rozhodujú kam zapísať svoje dieťa.   Na jednej strane nie je ľahké sa zorientovať  medzi školami, no na druhej strane to nie je nemožné. Stačí nájsť  odpovede na nasledujúce otázky na školských stránkach, návštevou školy  či zistiť ich od známych.

        Ako a čo sa v škole učí?

       Napriek tomu, že školy majú pripravovať žiakov na život v budúcnosti, výsledky v medzinárodných meraniach, organizácia vzdelávania i časť obsahu vzdelávania, ktorý si žiaci osvojujú na základných školách, uviazla v minulosti. Ministerstvo školstva a odborníci zameraní na vzdelávanie  si  uvedomujú nevyhnutnosť  prispôsobiť učebné osnovy, obsah a formy vzdelávania novým požiadavkám globálnych digitálnych ekonomík a  spoločenským zmenám. Je nevyhnutné presunúť ťažisko z odovzdávania informácií na učenie sa v súvislostiach, rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov vrátane rozvoja kritického myslenia a mäkkých zručností. Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebná reforma školstva, na ktorej ministerstvo intenzívne pracuje a od septembra 2023 spúšťa reformu na prvých školách. Šancu učiť prvákov inovatívnym spôsobom s podporou rôznych odborníkov  dostalo na Slovensku iba 40 progresívnych a aktívnych škôl.  

       • ZŠ Jana Amosa  Komenského je jednou zo 4 škôl v trnavskom kraji, ktorá bola v širokej konkurencii vybraná do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu od septembra 2023 https://vzdelavanie21.sk/skoly-postupne-zavadzanie-svp/?fbclid=IwAR0eFXVdoUS37f9wti-PQc9vqpfNLri8smZufBLy1T9qfUl3IBJxJTR2XIE
       • Učíme prostredníctvom moderných vyučovacích metód.
       • Vďaka pilotnému overovaniu sme upravili obsah vzdelávania podľa potrieb školy.
       • Dlhodobo ponúkame rozšírené vyučovanie anglického jazyka (od 1.ročníka), telesnej výchovy (od 1.ročníka) a prírodovedných predmetov (od 3.ročníka). Žiakov vzdelávame  v nemeckom či ruskom jazyku.
       • Na 2.stupni majú žiaci možnosť výberu z viacerých voliteľných predmetov.  

       Čo od školy očakávam?

       Každý rodič očakáva od školy niečo iné. Pre niekoho je prioritou kvalitné vzdelávanie, umiestnenie školy v rôznych rebríčkoch, dôraz na formovanie osobnosti, umiestnenie žiakov na súťažiach, navýšená časová dotácia predmetov, ktoré sú v „kurze“ (jazykov, informatiky,...), zapájanie školy do projektov, rôzne akcie či aktivity pre žiakov počas i mimo vyučovania, dostatok krúžkov, starostlivosť o dieťa pred i po vyučovaním.

       • ZŠ Jana Amosa Komenského je najstaršou školou v meste a dlhodobo vzdeláva deti z Centra pre deti a rodinu a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktuálne národné testovania  zverejňujú sumárne výsledky testovaných žiakov za školu čo znamená, že skladba žiakov  sa odráža i na výsledkoch testovania školy ako celku, nie na individuálnych výsledkoch žiakov. Rebríčky ako INEKO nehodnotia komplexne kvalitu školy, čím sa do popredia dostávajú školy s nižším alebo žiadnym počtom znevýhodnených žiakov. Napriek tomu škola má každoročne žiakov, ktorí dosahujú výsledky v testovaní niečo pod 100%.
       • Škola sa zapája do národných i medzinárodných projektov, ktoré umožňujú žiakom spoznať iné kultúry či reálne komunikovať v cudzom jazyku.
       • Zamestnanci školy sústreďujú všetku energiu na žiakov školy  čo znamená, že organizujú pre nich množstvo akcií a aktivít, o ktorých si môžete prečítať na našich stránkach. https://zskomsered.edupage.org/.
       • Škola zapája žiakov do rôznych súťaží. Žiaci obsadzujú okrem popredných miest v športových súťažiach i popredné miesta v umeleckých a vedomostných súťažiach. 
       • Škola poskytuje množstvo športových, umeleckých či výchovno-vzdelávacích krúžkov.
       • Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského poskytuje záujmovú činnosť v športových alebo tanečných útvaroch a žne úspechy na národných i medzinárodných súťažiach.
       • Školský klub detí poskytuje starostlivosť a bohatú výchovnú činnosť pre žiakov od 6.30 hod. do 17.00 hod.

       Aké má škola priestory? 

       Priestor školy vplýva na proces učenia sa i náladu žiakov, preto sa neustále snažíme o jeho skvalitnenie.  Naša škola vznikla spojením dvoch škôl čím získala dostatok priestoru pre odborné učebne, kmeňové triedy i veľký areál.  

       V roku 2023 oslavuje ZŠ Jana Amosa Komenského 60. výročie založenia a pri tej príležitosti organizuje Deň otvorených dverí nie len pre budúcich prvákov, ale aj absolventov a priateľov školy 21.apríla 2023 od 14.00 hod.  do 19.00 hod. Ak si chcete prezrieť školu z pohodlia domova, na školskej stránke nájdete virtuálnu prehliadku http://www.provirtual.sk/images/projekty/projekt877/zssered.html. Škola má okrem bežných tried a oddelení školského klubu:

       • 5 jazykových učební, 4 počítačové učebne, 4 učebne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školskú knižnicu, fyzikálnu učebňu, učebňu biológie, chemické laboratórium, učebňu prírodovedy, lego učebňu, školské dielne, oddychovú zónu v exteriéri školy, vonkajšiu eko učebňu,
       • 3 telocvične, posilňovňu, novú atletickú dráhu, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, 2 fit parky, detské ihrisko, 
       • školskú jedáleň, ktorá varí aj pre žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda a ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.

       Kto v škole učí?

       Škola má vysoko kvalifikovaný a stabilný  pedagogický zbor, ktorý sa neustále vzdeláva. Takmer všetky predmety sú odučené odborne.

       Okrem učiteľov na škole pôsobí školská knihovníčka a podporný tím zložený zo špeciálnych pedagogičiek, školskej psychologičky, asistentov i školskej zdravotnej sestry.

       • Všetci zamestnanci  školy pravidelne absolvujú množstvo individuálnych vzdelávaní.
       • Vedenie školy organizuje vzdelávania pre celý pedagogický zbor.
       • Zamestnanci školy spolupracujú s rôznymi organizáciami so zámerom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
       • Ak sa na škole zavádza nová metóda, časť kolegov, ktorí ju využívajú absolvuje rozsiahlejšie  vzdelávanie ako napríklad Hejného matematika, Informatika s Emilom či program FinQ, s ktorým o mesiac začíname a je zameraný na rozvoj kritického myslenia a finančnej gramotnosti žiakov.

       Dôvera našich žiakov, rodičov a meniaca sa spoločnosť nás ženie neustále na sebe pracovať, napredovať a nepoľavovať . Omnoho viac  o škole a zápise  budúcich prvákov nájdete na našej stránke https://zskomsered.edupage.org/a/zapis-do-1rocnika-20232024.

       Tešíme sa na stretnutie na Dni otvorených dverí a zápise.

       PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského

     • Na našej škole sa nezabúda na tradície - Veľká noc
      • Na našej škole sa nezabúda na tradície - Veľká noc

      • Na hodinách výtvarnej výchovy, technickej výchovy, pracovnom vyučovaní naši žiaci vyzdobovali vajíčka, vyrábali dekoračné predmety k Veľkej noci, ba aj plietli šibáky. Všetci z toho mali veľkú radosť. Mgr.Ivana Tušková

     • Úspechy v Pytagoriáde
      • Úspechy v Pytagoriáde

      •  

       Dňa 20.3. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, zúčastnilo sa 23 žiakov z 3. ročníka, 9 žiakov zo štvrtého ročníka a 12 žiakov z piateho ročníka. 21.3. 2023 súťaž pokračovala pre vyššie ročníky. Zúčastnilo sa 12 ôsmakov, 5 siedmakov a 1 šiestačka. Úlohy boli náročné, pri riešení nestačilo len správne počítať, ale aj pozorne čítať. S náročnými úlohami si najlepšie poradili a stali sa úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády žiaci:

       Alex Španko z 3.B, Ján Hrušovský z 3.C, Lukáš Kubíček z 8.C a Matej Dendis z 8.B triedy.

                                                                K úspechu blahoželáme.

                                                                                                                                      Viera Bodišová

     • Okresné kolo geografickej olympiády
      • Okresné kolo geografickej olympiády

      •  

       Dňa 31.03.2023 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády na SOŠ technickej v Galante. Do OK GO sa prebojovalo 9  žiakov 5.-9. ročníka v kategórii G, E, F, ktorí sa o geografiu zaujímajú o niečo viac. Obsahom súťaže bol test s monotematickými úlohami a test s praktickými úlohami spolu za 100 bodov.

       OK GO sa zúčastnili Kubíček M. 5.B tr., Široký M. 5.A tr., Murčová E., Mihina P., Šmátrala F.7.A tr., Vargová L. 8.C tr., Dendis M. 8.B tr.

       Úspešnými riešiteľmi sa stali Široký M. obsadil 3. miesto v kategórii G/4.a 5.ročník/ a Murčová E. obsadila 2. miesto v kategórii F / 6.a7.ročník/ s postupom do KK GO.

       Všetkým žiakom ďakujeme  za reprezentáciu školy v OK GO a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. A.Krivošíková  vyuč. GEG

     • Rozprávková Noc s Andersenom
      • Rozprávková Noc s Andersenom

      •  

               Každoročne sa 2. apríl oslavuje ako Medzinárodný deň detskej knihy. Tento deň je zároveň výročím narodenia známeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, ktorý sa narodil práve 2. apríla v roku 1805. Pri tejto príležitosti sa už po 18. krát uskutočnila medzinárodná akcia Noc s Andersenom. Aj naša škola sa opäť  tomto roku zapojila do tejto akcie. Noc z 31. 3. na 1.4. 2023 strávilo v škole 112 žiakov z tried 2.A,B, 3.A,C, 5.A,.B,C a pani učiteľky Čížová, Holičková, Sabová, Kuciaková, Nagyová, Grycová, pán učiteľ Kostolányi a naša knihovníčka Karin Henčeková.

              V piatok večer sa deti rozlúčili s rodičmi, v triedach si pripravili spanie, odtlačkom prsta spečatili prísahu, každý dostal preukaz a rozprávková noc sa mohla začať. V knižnici pani učiteľky čítali rozprávky Škaredé káčatko a Ferdo Mravec. Kto dobre počúval, si ľahko poradil s kvízovými otázkami a vylúštil krížovku o rozprávkach. V triedach sa tiež tvorilo. Žiaci  v skupinách vytvárali  projekty, skladali puzzle, pomocou morzeovky lúštili názvy rozprávok a na interaktívnej tabuli hrali pexeso. V telocvični si deti zmerali sily v netradičných disciplínach. Zbierali Lienkine stužky zavesené na rebrinách, preskakovali priekopu, stratené káčatká vrátili do domčeka, upratali Ferdov neporiadok, prenášali Lienku cez potok a skladali rozsypané písmenká. Na záver sa konal nočný pochod školou. Deti hľadali indície k rozprávkam, ktoré im pani učiteľky poschovávali. Veruže  boli šikovné, všetko našli aj uhádli. Nebáli sa ani tmavých kútov v škole. Nakoniec našli aj ukrytý poklad. Starší žiaci absolvovali nočný pochod vonku v areáli školy. Po nočnom pochode už len večerná hygiena a šup do spacákov. Aby toto všetko mohli deti zvládnuť, museli sa dobre posilniť. Naše pani kuchárky im upiekli fantastickú pizzu, za čo im patrí veľká vďaka.

                Všetko má však svoj koniec. Ráno sme sa ešte naraňajkovali, pobalili si svoje veci a  poupratovali triedy. Každý žiak dostal účastnícky list o absolvovaní Noci s Andersenom. Pred školou už čakali rodičia, ktorým sa zvestovali zážitky a  dojmy. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Easter Egg Hunt
      • Easter Egg Hunt

      • alebo Veľkonočný lov na vajíčka už znovu prebieha a hodiny angličtiny sa preniesli do jarnej krásy školského parku. Za obrovskej radosti mladších žiakov sa zážitkové vyučovanie anglofónnych tradícii stalo predzvesťou blížiacich sa Veľkonočných sviatkov a prázdnin. Veselý lov, deti!

       Mgr. M. Práznovská

      • TOP DANCING 2023

      •  

       Cez víkend 1.-2.apríla 2023 sa tanečníčky a tanečníci LY DANCE UNITED zúčastnili 28.ročníka celoslovenskej tanečnej súťaže TOP DANCING v Topoľčanoch.

       V sobotu sa na stage postavili a svoje tanečné umenie predviedli formácie JUNIORI A, JUNIORI B a dievčatá z hlavnej vekovej kategórie. Posledným spomínaným sa podarilo v obrovskej konkurencii prebojovať sa do finále, v ktorom sa im podarilo obsadiť úžasné 4.miesto.

       Nedeľa patrila detským vekovým kategóriám. Naše CVČ reprezentovala skupina DETI 2, ktoré potvrdili svoju špičkovú formu a domov si odniesli zlatý pohár.

       Všetkým našim tanečným formáciám ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v ďalších súťažiach.

       PaedDr. Jana Čelárová

     • Výmenná burza kníh
      • Výmenná burza kníh

      •  

       V mesiaci marec naši žiaci, ale aj učitelia poupratovali domáce knižnice a priniesli svoje staršie knižky do školy na výmenu. Od 23. do 31. marca v školskej knižnici prebiehala burza kníh.  Repertoár kníh bol naozaj pestrý, od rozprávkových detských knižiek, cez encyklopédie, romány až náučnú literatúru. Celkovo sa vyzbieralo približne 420 kníh. Žiaci, ktorí priniesli knihy obdržali kupón, tzv. swaptón, za ktorý si mohli knihy vymeniť, tí, ktorí knihy na výmenu nemali, si mali možnosť knižku, ktorá ich zaujala za symbolickú cenu zakúpiť. V rámci výmenných kupónov si žiaci navzájom vymenili 86 kníh, ďalších 72 kníh sa predalo. Samotná burza kníh bola obohatená aj o interaktívne aktivity v knižnici. Žiaci zo školského parlamentu si mali možnosť vyskúšať, aké je to byť učiteľom -   pre ostatných žiakov mali pripravenú prezentáciu s informáciami o marci mesiaci knihy a následne kvíz, v ktorom preverili pozornosť a znalosti svojich spolužiakov z prednášanej témy a literatúry.

       Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi knižkami, podporili priebeh našej akcie a  budujú si vzťah ku knihám a k čítaniu.


       Karin Henčeková

       Mgr. Jana Fogelová

     • Veľká noc v ŠKD
      • Veľká noc v ŠKD

      •  

       Veľkonočný týždeň vrcholí Veľkou nocou a tradične sa spája s množstvom ľudových tradícií. Postupne sa však vytrácajú a na ich symboliku zabúdame. Preto sme sa rozhodli s deťmi pripomenúť si ich. Rozprávali sme sa o zvykoch a tradíciách, o tradičných oblievačkách a šibačkách podľa regiónov Slovenska. Vyrábali sme rôzne výrobky, ktoré symbolizujú veľkonočné sviatky, pri ich výrobe sme použili techniky ako napríklad maľovanie kraslíc voskom, písanie veľkonočných telegramov, šitie kuriatok... Deti sa dozvedeli niečo nové zaujímavé a tešili sa zo svojích vlastnoručne vyrobených dekorácií.

       vych. Martina Bábyová

     • Folklórna Sereď
      • Folklórna Sereď

      •                                                              

       V Dome kultúry opäť zazneli tóny našich krásnych ľudových piesní.

       Dňa 3. 4. 2023 sa v Seredi konalo  obvodné kolo súťaže v speve ľudových piesní Folklórna Sereď, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Našu školu reprezentovali tieto žiačky:

       Liana Kavická                   3.B

       Barbora Barienčíková       4.B

       Ella Skladaná                    5.B

       Nela Urbánková                5.B

       Sofia Tomčányiová           5.B

       Aj tento rok sa na súťaž tešili a svedomito pripravovali. Ich úsilie nebolo zbytočné. Spievali veľmi pekne, avšak konkurencia bola veľká.

        Dve prvé miesta  získali:

       Barbora Barienčíková      1. miesto v 1. kategórii

       Sofia Tomčányiová          1. miesto v 2. kategórii

        

       Našim súťažiacim  speváčkam  ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im, aby mali stále veľa chuti  do spievania.

        

                                                                                                                            Mgr. Iveta Urbanová

     • Školská brigáda
      • Školská brigáda

      • Ďakujeme rodičom a zamestnancom školy, ktorí si v sobotu 1.4.2023 našli čas a pomohli pri jarnom upratovaní. Spoločne sa nám podarilo upraviť časť areálu, posadiť dreviny a pripraviť stred novej atlantickej dráhy na výsadbu trávy. 

     • Zážitkové vyučovanie dejepisu
      • Zážitkové vyučovanie dejepisu

      • Dňa 31.3.2023 mali žiaci 7. 8. a 9. ročníka možnosť sa učiť o našej histórii trochu inak. Do školy zavítala šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica, ktorá našim deťom ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Previedli nás rôznymi významnými obdobiami - od Slovanov, tureckých nájazdov a Janošíka, cez obdobie Márie Terézie a Jozefa II., až po vplyv Veľkej Francúzskej revolúcie, A. Bernoláka a Ľ. Štúra. Divadelné scénky boli humorne spracované a zážitkovovu formou sme sa dozvedeli o historických faktoch. Predviedli nám aj rôzne dobové kostýmy, historické zbrane, šermiarske súboje a do programu boli interaktívne zapojení aj žiaci.

       Predstavenie bolo poučné a tešíme sa na ďalšie zaujímavé príležitosti.

       Mgr. Ľ. Kostolányi

     • Netradičné hodiny literatúry
      • Netradičné hodiny literatúry

      • Vášnivých čitateľov kníh v súčasnosti akosi ubúda. A čím je niečoho menej, tým viac to považujeme za vzácnejšie a výnimočnejšie.Jedným z výnimočných žiakov je aj náš siedmak Roman Harakaľ. Mesiacom knihy je preňho nielen marec, ale ktorýkoľvek mesiac v roku. Romanovými priateľmi sú totiž už odmalička práve knihy. Prečítal ich veľa, dokonca už jednu aj napísal. Nesie názov Tertopia. Práve o nej, ale aj o čitateľskej záľube prišiel porozprávať piatakom. Aspoň na jednu hodinu sa spolu s Romanom preniesli do jeho sveta fantázie a zoznámili sa s novými hrdinami. Lenže Romanovi chýbajú v knižke ilustrácie. Verí, že piataci mu s nimi pomôžu a dej oblečú do farieb.Čítanie kníh inšpirovalo teda Romana k napísaniu vlastnej knižky. No okrem toho prežíva s literárnymi hrdinami rôzne situácie, skvalitňuje si slovnú zásobu, ba dokonca dostáva z diktátov len jednotky.Samozrejme, aj vďaka bohatej fantázii píše Roman ďalšie príbehy. Iste nám čoskoro prezradí viac. Romanovi ďakujeme, tešíme sa a prajeme mu, aby ho literárne nadšenie sprevádzalo naďalej.  Mgr. L. Budinská

      • Svetový deň povedomia o AUTIZME

      • Už túto nedeľu 2.apríla, bude Svetový deň povedomia o autizme. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete množstvo osvetových projektov s cieľom zvýšiť povedomie o autizme a pomôcť autistom začleniť sa do spoločnosti. Typickým spôsobom je práve modrá farba, ktorou sa vysvecujú verejné budovy. Obleč si v pondelok na seba niečo modré pod heslom "Vysvieťme aj našu školu namodro!"

     • Ďalší športový úspech našich žiakov.
      • Ďalší športový úspech našich žiakov.

      •  

        

       Dňa 31.3.2023 sa uskutočnil  McDONALD´S  CUP 24.ročník – skupinové kolo. Súťaže sa zúčastnili školy:

          ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď     ZŠ Jana Amosa Komenského, Sereď     CZŠ sv.Cyrila a Metoda, Sereď

       Zápasy sa odohrali podľa platných pravidiel. Malí futbalisti predviedli skvelé výkony. S výsledkami sme boli nadmieru spokojní. Víťaz mohol byť len jeden a tentokrát sa to podarilo nám. Týmto výsledkom sme si zaistili postup na okresné kolo, ktoré sa uskutoční 20.4.v Galante. Zúčastnením družstvám ďakujeme za účasť. Ďakujeme rozhodcovi p.Droppovi za skvele odpískanie zápasov a trénerovi p.Hrehorovi za prípravu športovcov.

        

       PaedDr.J.Očenášová, Mgr.Beličková

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie